TAX ALERT 11/2016 – JEDNOLITY PLIK KONTROLNY – OSTATECZNY KSZTAŁT STRUKTUR LOGICZNYCH

Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych ostateczny kształt struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Przypomnijmy, iż zgodnie z nowym art. 193a Ordynacji podatkowej, dodanym ustawą z dnia 10 września 2015 r. (Dz.U. Poz. 1649), w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Przy tym możliwość wystąpienia z takim żądaniem organy będą miały nie tylko w toku postępowania czy kontroli podatkowej, ale także w toku mniej sformalizowanych procedur weryfikacyjnych, jak czynności sprawdzające czy kontrole krzyżowe.

Z tego punktu widzenia obawy może budzić szeroki zakres danych objętych JPK, wynikających z ujawnionych struktur logicznych. Obejmują one 7 kategorii:

  • księgi rachunkowe,
  • wyciąg bankowy,
  • magazyn,
  • ewidencje zakupu i sprzedaży,
  • faktury VAT,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • ewidencja przychodów.

Początkowo, tj. już od 1 lipca 2016 r., organy będą mogły kierować takie żądania wyłącznie pod adresem dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc takich, którzy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych (i) zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników, (ii) osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość 50 milionów euro (lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość 43 milionów euro). W przypadku pozostałych podatników będzie to 1 lipca 2018 r.

Znajomość struktur logicznych elektronicznej postaci ksiąg i dowodów pozwoli podjąć wreszcie prace związane z dostosowaniem systemów finansowo-księgowych wykorzystywanych przez podatników do wymagań JPK tak, aby w przyszłości, kiedy organy wystąpią z żądaniem przekazania danych w postaci elektronicznej, możliwe było zadośćuczynienie temu żądaniu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa pierwsze takie wystąpienia mają nastąpić po wakacjach.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08