TAX ALERT 12/19 – NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KAS FISKALNYCH

Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących [dalej: Rozporządzenie]. Rozporządzenie obowiązuje od 1 maja 2019 r. i zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Nowe Rozporządzenie jest w dużej mierze konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, o której informowaliśmy w poprzednich Tax Alertach (nr 7/2019 oraz 9/2019). Niektóre zmiany przewidziane w Rozporządzeniu mają charakter wyłącznie techniczno-redakcyjny.

Niżej przedstawiamy wybrane zmiany wynikające z Rozporządzenia:

  1. ustanowienie wymogów odnoszących się do sposobu prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych online oraz warunków ich używania (w szczególności Rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące fiskalizacji, wymiany pamięci ochronnej oraz pamięci fiskalnej, przesyłania danych z kas online do Centralnego Repozytorium Kas po uruchomieniu trybu fiskalnego, dokumentów, jakie wystawia podatnik prowadząc ewidencję sprzedaży przy użyciu kas online);
  2. doprecyzowanie regulacji dotyczącej momentu wystawienia i wydania paragonu, bez żądania nabywcy – powinno nastąpić najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności;
  3. odrębne uregulowanie momentu, w którym podatnik ma obowiązek wystawić i wydać paragon w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem sprzedaży, w zależności od tego, czy zaliczka otrzymana jest (i) w gotówce czy też (ii) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  4. wprowadzenie (od 1 sierpnia br.) obowiązku sztywnego przypisania właściwych stawek VAT – przypisanych do nazw towarów i usług – do oznaczeń literowych od „A” do „G” (dotychczas jedynie literze „A” była przyporządkowana „na sztywno” podstawowa stawka podatku);
  5. obowiązek zapoznania osób prowadzących u podatnika ewidencję z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego;
  6. obowiązek umieszczania wyświetlacza kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych;
  7. doprecyzowanie katalogu czynności, których podatnik jest obowiązany dokonać w przypadku zakończenia działalności gospodarczej;
  8. wprowadzenie postanowień dotyczących przeglądu technicznego w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(022) 205 22 18

Szymon Raut
szymon.raut@ptpodatki.pl
(022) 205 22 16