TAX ALERT 12/2021 – DYREKTOR KIS WYDA INTERPRETACJE INDYWIDUALNE W SPRAWACH NOWYCH OPŁAT PRODUKTOWYCH

W uzupełnieniu Tax Alertu nr 11/2021 informujemy, że wśród przepisów ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 694, dalej: Ustawa) znalazły się regulacje mające na celu wyeliminowanie wątpliwości związanych z ustaleniem organu właściwego w sprawach wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących nowych opłat produktowych, tj.:

  • dodatkowej opłaty za korzystanie z zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, obciążającej napoje alkoholowe w małych opakowaniach (do 300 mln; dalej); oraz
  • opłaty od napojów zawierających dodatek cukru/substancji słodzących/kofeiny czy tauryny.

Obowiązujące dotychczas przepisy nie precyzowały, do którego z organów (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego, lub Minister Zdrowia) oraz w jakim trybie (przepisów Ordynacji podatkowej czy Prawa przedsiębiorców) należało kierować wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie wyżej wymienionych opłat.

Zgodnie z przepisami Ustawy, organem właściwym w tych sprawach będzie – już bez wątpliwości – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przed wydaniem interpretacji będzie on mógł wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie. W przypadku interpretacji ogólnych wydawanych na wniosek oraz interpretacji indywidualnych, Minister Zdrowia będzie miał obowiązek zająć stanowisko w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku o zajęcie stanowiska.

Wnioski o wydanie interpretacji przez Dyrektora KIS można składać od 16 kwietnia br.

Na podstawie przepisów przejściowych zawartych w Ustawie określono również terminy rozpoznania przez Dyrektora KIS wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie jej przepisów. Interpretacje indywidualne:

  • w przypadku wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2020 r. – powinny zostać wydane w terminie 2 miesięcy;
  • w przypadku wniosków złożonych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia br. – powinny zostać wydane w terminie 3 miesięcy

– licząc od 16 kwietnia br.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
22 205 22 37