TAX ALERT 12/2022 – UCHWAŁA NSA – OPODATKOWANIE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH POWIĄZANYCH Z BUDOWLAMI

10 października 2022 r. NSA podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III FPS 2/22 dotyczącą opodatkowania stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno – pomiarowych i pomiarowych podatkiem od nieruchomości.

Spór, w związku z którym podjęto uchwałę, dotyczy tego, czy w stanie prawnym obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r. urządzenia te stanowiły całość techniczno-użytkową z siecią gazową opodatkowaną podatkiem od nieruchomości. Uchwała nawiązuje do ówcześnie obowiązującego kryterium całości techniczno-użytkowej, od którego zależało opodatkowanie urządzeń technicznych powiązanych z budowlami.

Zdaniem NSA, wyrażonym w ustnym uzasadnieniu uchwały, kluczowy jest silny związek funkcjonalny urządzeń z siecią gazową. Jeżeli taki związek występuje, urządzenia stanowią całość techniczno-użytkową z siecią i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Niemniej jednak, sąd akcentował, że ostateczne rozstrzygnięcie w podobnych sprawach wymaga opinii biegłego, z pomocą którego bada się istnienie kryterium związku technicznego i użytkowego złożonych struktur.

Uchwała NSA może mieć istotny wpływ na opodatkowanie innych rodzajów urządzeń, np. związanych z sieciami elektroenergetycznymi.

Należy zwrócić uwagę, że uchwała dotyczy stanu prawnego sprzed 28 czerwca 2015 r. Niemniej jednak, w praktyce często spotkać się można z niezrozumiałym ignorowaniem przez organy podatkowe nowelizacji z 2015 r. (stosowanie kryterium całości techniczno-użytkowej do okresów po 2015 r.). Oznacza to, że w praktyce, pomimo braku podstaw prawnych, organy podatkowe mogą próbować wykorzystywać nową uchwałę do narzucenia podatnikom mniej korzystnych warunków opodatkowania urządzeń technicznych.

Obecnie oczekujemy na pisemne uzasadnienie uchwały, które szczegółowo wyjaśni motywy i rozumowanie prawne kierujące składem podejmującym uchwałę. Obecnie, ewentualny wpływ uchwały na bieżące rozliczenia w podatku od nieruchomości jest trudny do przewidzenia.

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl

Piotr Nowosielski
Doradca podatkowy
piotr.nowosielski@ptpodatki.pl