TAX ALERT 1/2016 – ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW SKARBOWYCH DOPIERO OD 1 LIPCA 2016 R.

Jak informowaliśmy Państwa w Tax Alert nr 27/2015 z dnia 9 listopada 2015 r., zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo, od 1 stycznia 2016 r.:

  • podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe;
  • banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych;
  • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;
  • jednostki działające na podstawie ustaw o obrocie instrumentami finansowymi, o funduszach inwestycyjnych i o funduszach emerytalnych;

miały znaleźć się we właściwości Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, bez względu na adres siedziby. Naczelnik tego urzędu miał się stać również właściwy dla podatników i płatników, których przychody netto osiągnęły równowartość co najmniej 50 mln euro.

Z kolei naczelnicy pozostałych tzw. dużych urzędów skarbowych mieli być właściwi dla podatników i płatników, których przychody netto osiągnęły równowartość co najmniej 3 mln euro (i nie przekroczyły równowartości 50 mln euro), jak również dla:

  • oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych;
  • banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

W dniu 24 grudnia 2015 r. opublikowana jednak została ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która odsuwa wejście w życie ww. zmian do dnia 1 lipca 2016 r. Z tym dniem wejdą też w życie niektóre inne zmiany zapowiadane na 1 stycznia 2016 r., takie jak usługa „asystent podatnika” czy utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08