Tax Alert 12/2015 – ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH

Pod koniec października Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw o podatku dochodowym. Dotyczy ona m.in. istotnej modyfikacji dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie cen transferowych. Nowe regulacje wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Najistotniejsze ze zmian przedstawiamy poniżej.

 • Zmiana definicji podmiotu powiązanego. Dotychczasowy próg powiązań kapitałowych w wyniku nowelizacji zostanie podniesiony z 5% do 25%, co oznacza, iż transakcje i zdarzenia realizowane z podmiotami posiadającymi pośrednio lub bezpośrednio mniej niż 25% udziałów nie będą podlegać weryfikacji pod względem ich rynkowego charakteru.
 • Wprowadzenie ograniczeń podmiotowych dla sporządzania dokumentacji. Zgodnie z nowelizacją do sporządzenia dokumentacji zobowiązane będą tylko podmioty, których przychody bądź koszty w roku poprzedzającym przekroczą równowartość 2 mln euro, bądź też podmioty zawierające transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (w przypadku przekroczenia progu obrotów w wysokości 20 tys. euro w danym roku).
 • Zmiana sposobu ustalania progów wartościowych dla transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu. Progi istotności (od 50 tys. do 500 tys. euro) zostały uzależnione od przychodów osiąganych przez podatnika (najwyższy dla podmiotów o przychodach w wysokości 100 mln euro).
 • Dopuszczenie możliwości zażądania przez organy podatkowe sporządzenia dokumentacji. mimo braku takiego obowiązku ze względu na nieprzekroczenie progu, o ile organy te wykażą prawdopodobieństwo zaniżania wartości transakcji lub innego zdarzenia. Wówczas podatnik ma 30 dni na przedłożenie takiej dokumentacji.
 • Wprowadzenie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok następujący po roku, za który sporządzana była dokumentacja. Istnieje on niezależnie od wysokości przychodów i kosztów uzyskiwanych w tym okresie.
 • Wprowadzenie obowiązku dokumentowania również tzw. innych zdarzeń, mających wpływ na wysokość dochodu (np. umowy cash poolingu).
 • Wprowadzenie terminu sporządzenia dokumentacji. Local file oraz master file za dany rok powinny być sporządzone nie później niż do dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, za wyjątkiem opisu danych finansowych, który sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 • Wprowadzenie nowych elementów dokumentacji w stosunku do dotychczas prezentowanych dokumentacji.
  • Local file zawierać będą dodatkowo m.in. opis podatnika i jego struktury, strategii, otoczenia konkurencyjnego, podjętych działań restrukturyzacyjnych, dane na temat podmiotu powiązanego, rodzaj i przedmiot transakcji, dane finansowe, dokumenty, jak również uzasadnienie wyboru metody kalkulacji zysków;
  • Analiza porównawcza powinna zawierać m.in. założenia przyjęte do analizy, wskaźniki finansowe dotyczące operacji gospodarczych z podmiotami powiązanymi, informacje na temat zastosowanych korekt eliminujących istotne różnice;
  • Master file stanowić zaś będzie dokument opisujący funkcjonowanie grupy jako całości, jej struktury, stosowanej polityki cen transferowych, opisu przedmiotu działalności grupy, jej sytuacji finansowej oraz posiadanych istotnych wartości niematerialnych;
  • Country by country reporting stanowić będzie sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych.
 • Zróżnicowanie obowiązków dokumentacyjnych, w zależności od wielkości przychodów i kosztów.
  • Local file – od 2 mln euro przychodów lub kosztów;
  • Analiza porównawcza – od 10 mln euro przychodów lub kosztów;
  • Master file – od 20 mln euro przychodów lub kosztów;
  • Country by country reporting – od 750 mln euro skonsolidowanych przychodów lub kosztów, dla podmiotów krajowych, posiadających jednostki zależne za granicą.
 • Wprowadzenie obowiązku aktualizacji dokumentacji i analizy porównawczych. Dokumentacja podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz w roku, a analizy porównawcze nie rzadziej niż raz na trzy lata.
 • Wprowadzenie obowiązku składania przez podatników w urzędach skarbowych oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji. Termin złożenia tego oświadczenia upływa z ostatnim dniem na złożenie zeznania rocznego.
 • Wprowadzenie obowiązku składania uproszczonego sprawozdania PIT-TP oraz CIT-TP przez podmioty, których przychody bądź koszty przekroczyły 10 mln euro (i wyłączenie dla tych podmiotów obowiązku wypełniania formularzy ORD-U).

W razie pytań związanych z tematem alertu prosimy o kontakt.

Tomasz Jankowski
(22) 205 22 22
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl