TAX ALERT 13/2019 – OBOWIĄZEK ZAPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY W WYKAZIE MF (BIAŁA LISTA PODATNIKÓW)

Uprzejmie informujemy, iż 24 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą tzw. białą listę podatników.

W jej wyniku dotychczasowe rejestry udostępniane przez Ministerstwo Finansów (podatnicy VAT zarejestrowani, wykreśleni, przywróceni) zostaną zastąpione przez jeden wykaz, który będzie zawierał podstawowe dane o podatnikach, w tym – co jest nowością – ich numery rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym [dalej: Wykaz]. Wykaz będzie umożliwiał prześledzenie „historii” kontrahentów do 5 lat poprzedzających rok, w którym dokonywana jest weryfikacja. Wykaz ma być dostępny od 1 września 2019 r.

Wprowadzenie Wykazu wiąże się z nałożeniem na podatników obowiązku dokonywania płatności na rachunki kontrahentów wskazane w Wykazie na dzień zlecenia przelewu. Obowiązek ten będzie dotyczył:

  • towarów/usług dostarczanych przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  • potwierdzonych fakturą i
  • których jednorazowa wartość przekracza 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności (tj. transakcji, w przypadku których płatności między przedsiębiorcami muszą być realizowane za pośrednictwem rachunków bankowych/płatności gotówkowe są wykluczone).

Dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w Wykazie będzie zaś skutkować negatywnymi konsekwencjami na gruncie podatków dochodowych oraz VAT.

Podatki dochodowe

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy CIT oraz PIT podmiot, który naruszy ww. obowiązek (tj. dokona płatności na rachunek kontrahenta inny niż wskazany w Wykazie) nie będzie mógł zaliczyć danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku nieuprawnionego zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych podatnik będzie zaś obowiązany do ich odpowiedniego zmniejszenia albo – w przypadku gdy będzie to niemożliwe – do zwiększenia wysokości przychodów w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo został zlecony przelew. Podatnik będzie mógł uwolnić się od ww. negatywnych konsekwencji poprzez złożenie w terminie trzech dni od daty zlecenia przelewu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienia o zapłacie z pominięciem właściwego rachunku.

Ograniczenie w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. (przy czym nie obejmie ono kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2020 r.).

Podatek od towarów i usług (VAT)

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ordynacji podatkowej podatnik, który naruszy obowiązek zapłaty za dostawę towarów/usług na rachunek kontrahenta wskazany w Wykazie będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów/usługodawcą za jego zaległości podatkowe w VAT w części proporcjonalnie przypadającej na daną dostawę. Podatnik będzie mógł uwolnić się od powyższej odpowiedzialności poprzez:

  • złożenie odpowiedniego zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury (analogicznie jak na gruncie podatków dochodowych) lub
  • zapłatę przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Uregulowania ww. nowelizacji mogą powodować konieczność dostosowania systemów księgowych lub operacyjnych podatników.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 06

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08