TAX ALERT 13/2022 – NADCHODZĄ SYSTEMOWE ZMIANY W OPŁACIE CUKROWEJ OD LIPCA 2023 R.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został opublikowany projekt ustawy z 26 września 2022 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje wprowadzenie m.in. systemowych zmian w zakresie tzw. opłaty cukrowej (określanej też – niebezpodstawnie – jako podatek cukrowy).

Opłata cukrowa obowiązuje w Polsce od 2021 r. i uregulowana jest w Rozdziale 3a ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. Poz. 1608). Obejmuje ona produkty spożywcze (różnego rodzaju produkty pitne/syropy/napoje etc.) zawierające w składzie cukry, niektóre substancje słodzące, kofeinę czy taurynę. Omawiany projekt przewiduje fundamentalne zmiany względem dotychczasowego modelu rozliczania tej opłaty, które miałyby zacząć obowiązywać
od 1 lipca 2023 r.

Obecnie:

1. czynnością opodatkowaną jest wprowadzanie na rynek krajowy napojów, z dodatkiem:
(i) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje (ii) oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008; (iii) oraz kofeiny (iv) lub tauryny;

2. przez wprowadzenie na rynek krajowy rozumie się:

  • sprzedaż napojów w Polsce do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna jakichkolwiek towarów, oraz
  • sprzedaż detaliczną napojów w Polsce przez: (i) ich producenta, (ii) tzw. podmiot zamawiający (usługę produkcji napojów objętych opłatą od ich producenta); (iii) podmiot nabywający napoje w WNT lub importera napoju; (iv) sprzedaż do podmiotu będącemu zarówno hurtownikiem jak i detalistą;

3. przez napój objęty opłatą cukrową rozumie się: wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z ww. substancji (tj. cukry, kofeina etc.), z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Po planowanych zmianach:

1. opłatą nadal będą objęte napoje z dodatkiem ww. substancji (tj. cukrów, niektórych substancji słodzących, kofeiny czy tauryny), niemniej ulegnie zmianie definicja wprowadzenia na rynek krajowy. Docelowo czynnością opodatkowaną będzie:

a) dokonywanie na terytorium kraju, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czynności:

  • odpłatnego przeniesienia prawa do rozporządzania napojami jak właściciel,
  • przekazania nieodpłatnego napojów,
  • przekazania napojów podmiotowi zamawiającemu, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego;

b) import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie napojów (w rozumieniu przepisów ustawy o VAT), dokonywane przez podmiot wytwarzający lub dostarczający napoje w ramach czynności klasyfikowanych w dziale 56 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;

2. istotnej zmianie (rozszerzeniu) ulegnie definicja napoju objętego opłatą. Po zmianach opodatkowany będzie wyrób w postaci:

  • płynu przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji,
  • skoncentrowanej, będący środkiem spożywczym przeznaczonym do sporządzania napoju w postaci płynu przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji – klasyfikowany do pozycji CN 2009, 2106, 2202 Nomenklatury scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn.zm.), w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z omawianych substancji (cukry/tauryna etc.);

3. do obliczania opłaty będzie przyjmowana ilość cukrów wykazana w informacji o wartości odżywczej, o której mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE. L 304 z 22.11.2011 r., str. 18, z późn. zm.). Nowe przepisy nie precyzują przy tym, jak należy traktować dla celów opłaty cukry występujące naturalnie
w napoju i jego składnikach, co może wskazywać na wolę objęcia „opodatkowaniem” – w szerszym zakresie niż ma to miejsce obecnie – także tych cukrów.
Można w tym miejscu jedynie przypomnieć, że opłata cukrowa była wprowadzana pod hasłem walki z napojami sztucznie dosładzanymi, jako mniej zdrowymi niż naturalne.

Projekt przewiduje również szereg innych zmian szczegółowych, m.in. możliwość odzyskania uiszczonej opłaty w przypadku WDT lub eksportu napojów, czy obowiązek uiszczania opłaty cukrowej w zakresie sprzedaży ww. napojów przez Internet. Obniża i racjonalizuje też wymiar opłaty dodatkowej, a więc sankcji nakładanej w razie uchybienia obowiązkowi rozliczenia opłaty cukrowej – w kierunku dodatkowego zobowiązania podatkowego znanego z przepisów o VAT. Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych, zanim trafi pod obrady Parlamentu RP.

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu. Aktywnie zajmujemy się oraz pomagamy przedsiębiorcom w sprawach dotyczących tej opłaty od początku jej obowiązywania w Polsce. 

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29