Tax Alert – „MAŁA” KLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA?

Mając na względzie liczne nowelizacje przepisów prawa podatkowego mające wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na jedną z nich, zakładającą wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [Ustawa CIT] przepisu wyłączającego zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego nie znajdzie zastosowania, jeżeli:

  • osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów) oraz
  • czynności, o których mowa powyżej, nie mają rzeczywistego charakteru.

W rozumieniu znowelizowanych przepisów, umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze takiej umowy lub czynności przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiągnie przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przedmiotowe przepisy znajdą zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2016 r., przy czym podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, będą je stosować do dochodów osiągniętych od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2015 r.

W naszej ocenie, brzmienie komentowanych przepisów prowadzi do wniosku, iż obowiązek weryfikacji powyższych przesłanek – a co za tym idzie, decyzja o pobraniu podatku albo zastosowaniu zwolnienia – obciąża spółkę wypłacającą m.in. dywidendę, która w tym przypadku pełni rolę płatnika (na co wskazują zmiany wprowadzone do projektu niniejszej ustawy w toku prac legislacyjnych).

Powyższa nowelizacja jest efektem prac realizowanych na forum Unii Europejskiej w zakresie walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania [por. Dyrektywa Rady (UE) 2015/121]. Jednocześnie – w naszej ocenie – planowana zmiana wpisuje się w działania Ministerstwa Finansów zmierzające do wprowadzenia do Ordynacji podatkowej klauzuli obejścia prawa, stąd określa się ją mianem „małej klauzuli obejścia prawa”.Końcowo zwracamy uwagę, iż – naszym zdaniem – wprowadzane przepisy mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne z uwagi na użycie przez ustawodawcę pojęć nieostrych.

W razie pytań związanych z tematem alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03