TAX ALERT 14/2019 – OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT

Uprzejmie informujemy, iż na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony jest projekt ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności (split payment) [dalej: MPP]. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania, a wejście w życie nowelizacji planowane jest na 1 września 2019 r.

Generalnie, obowiązkowy MPP ma zastąpić stosowanie w transakcjach krajowych (i) mechanizmu odwrotnego obciążenia (uchylenie załącznika nr 11 i 14 do ustawy VAT) oraz (ii) solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy (uchylenie załącznika nr 13 do ustawy VAT). W rezultacie, obowiązkowym MPP będą objęte towary/usługi wymienione w nowym załączniku nr 15, tj. m.in.:

  • paliwo (w tym tankowane na stacjach, a więc również nabywane przy wykorzystaniu kart paliwowych);
  • sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, komputery – zarówno przenośne, jak i stacjonarne, cyfrowe aparaty fotograficzne i kamery cyfrowe, odbiorniki telewizyjne, konsole do gier wideo);
  • roboty budowlane (szczególne zasady opodatkowania – odmiennie niż to ma miejsce obecnie – nie będą uzależnione od statusu podatnika jako podwykonawcy).

Przy tym, obowiązkowy MPP będzie dotyczył jedynie (i) transakcji realizowanych między podatnikami (B2B), których (ii) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł (lub równowartość tej kwoty). W tych przypadkach dostawca/usługodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury zawierającej adnotację „mechanizm podzielonej płatności” i przyjęcia płatności wynikającej z tej faktury w MPP, natomiast nabywca będzie zobowiązany do dokonania płatności przy zastosowaniu MPP.

Nowelizacja przewiduje szereg sankcji za naruszenie obowiązków związanych z obowiązkowym MPP:

  1. dla dostawcy/usługodawcy, który nie zamieścił na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” – dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze;
  2. dla nabywcy/usługobiorcy, który nie zastosował, wbrew obowiązkowi, MPP:
  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność;
  • brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztu uzyskania przychodu na gruncie podatków dochodowych (przepisy w tym zakresie mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.);

3. w przypadku towarów (nie dotyczy usług) wymienionych w załączniku nr 15 o miesięcznej wartości netto zakupów od jednego podmiotu przekraczającej 12 tys. zł i które nie są objęte obowiązkowym MPP (czyli transakcji o jednorazowej wartości ≤ 15 tys. zł) – solidarna odpowiedzialność podatkowa nabywcy.

Dodatkowo wśród planowanych rozwiązań przewiduje się zmiany związane z wykorzystaniem środków znajdujących się na rachunku VAT podatnika poprzez:

  • umożliwienie zapłaty z tych środków także podatków dochodowych, podatku akcyzowego, należności celnych czy składek ZUS;
  • wprowadzenie możliwości dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę (w przypadku wyboru przez podatnika tej metody będzie on obowiązany do zapłaty tym komunikatem wszystkich faktur od danego nabywcy, w tym tych które nie kwalifikują się do obowiązkowego MPP);
  • uzależnienie zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT od braku zaległości podatkowych we wszystkich podatkach (nie tylko w VAT) czy też istnienia uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego lub wystąpienia zaległości podatkowych na gruncie tych podatków.

Regulacje wynikające z omówionego projektu mogą powodować konieczność dostosowania systemów księgowych lub operacyjnych podatników.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 06