Tax Alert – ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o których informowaliśmy we wcześniejszym Tax Alercie z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Przypominamy, iż istota przepisów tam zawartych dotyczy ujmowania korekt faktur dla potrzeb podatku dochodowego.

Zgodnie z projektem w przypadku, gdy faktura pierwotna będzie prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, a faktura korygująca zostanie wystawiona w następstwie zdarzeń późniejszych, jak np. udzielenie rabatu, to będzie ona rozliczana na bieżąco zarówno po stronie wystawcy faktury korygującej, jak i jej odbiorcy.

W przypadku jednak, gdyby faktura pierwotna od początku błędnie dokumentowała stan faktyczny, korekta będzie musiała odnosić się do okresu minionego czyli w zależności od sytuacji, daty wystąpienia przychodu należnego, bądź też daty poniesienia kosztu.

W najbliższym czasie projekt nowelizacji zostanie przesłany do Sejmu, zaś planowana data wejścia w życie to 1 stycznia 2016 roku.

Niejako na marginesie tej problematyki chcielibyśmy zwrócić uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 maja b.r. (sygn. akt III SA/Wa 3737/14). Dotyczy on daty korekty kosztów podatkowych w związku z nieplanowanym obniżeniem wynagrodzenia należnego pośrednikowi ubezpieczeniowemu. Istota wyroku sprowadza się do tego, iż zdaniem sądu, jeżeli przyczyna zmniejszenia kosztów podatkowych związana jest z nowym zdarzeniem gospodarczym, które miało miejsce już w kolejnym okresie rozliczeniowym a podatnik nie mógł tego zdarzenia przewidzieć, to może on zmniejszyć koszty podatkowe na bieżąco. W uzasadnieniu powołano się na wyrok NSA z dnia 25 marca 2015 r. (sygn. II FSK 955/14), który zawierał analogiczny wniosek. Powyższe może oznaczać kształtowanie się nowej, korzystnej dla podatników linii orzeczniczej, zgodnej z intencją zmian przepisów planowanych przez Radę Ministrów.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Piotr Korszla
(22) 205 22 07
piotr.korszla@ptpodatki.pl