TAX ALERT 15/2019 – NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA WS. PODATKU U ŹRÓDŁA

Uprzejmie informujemy, że 28 czerwca br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Nowelizacja].

Zgodnie z Nowelizacją przedłużeniu z 30 czerwca 2019 r. na 31 grudnia 2019 r. uległ termin, w jakim wyłączono stosowanie zasady wyrażonej w art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Ustawa CIT]. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy suma wypłaconych jednemu kontrahentowi należności podlegających podatkowi u źródła [dalej: WHT] przekroczy w roku podatkowym płatnika próg 2 mln zł jest on obowiązany, co do zasady, pobrać WHT przy zastosowaniu stawki ustawowej.

Mając na względzie powyższe, opublikowana Nowelizacja:

  • przedłuża stosowanie zawieszenia obowiązku poboru WHT po przekroczeniu progu 2 mln zł w odniesieniu do wypłat dokonywanych na rzecz podatników podatku CIT, którzy mają siedzibę podatkową w państwie z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych (§2 ust. 2 zmienianego rozporządzenia);
  • co do zasady przekroczenie progu 2 mln zł z opcją skorzystania z preferencji w WHT nie powoduje obowiązku składania przez kierownika jednostki płatnika elektronicznego oświadczenia potwierdzającego posiadanie dokumentów pozwalających na stosowanie ulgi w WHT oraz skuteczne przeprowadzenie, z należytą starannością właściwą dla płatnika, weryfikacji potwierdzającej możliwość zastosowania preferencji;
  • nie ma wpływu na obowiązek dochowania należytej staranności przy weryfikacji możliwości zastosowania rozwiązania innego niż pobór WHT przy zastosowaniu stawki podatku wskazanej w ustawie CIT. Innymi słowy podatnicy chcący stosować rozwiązania preferencyjne w stosunku do poboru WHT w pełnej wysokości obowiązani są do dołożenia należytej staranności przy analizie możliwości zastosowania takiego rozwiązania.

Nowelizacja, a w efekcie również wskazane jej skutki, weszła w życie z dniem jej ogłoszenia, czyli 28 czerwca 2019 r.

Podkreślenia wymaga, że do tej pory MF wydało Nowelizację tylko w zakresie wypłat należności podlegających WHT na rzecz podatników CIT. Oznacza to, że zasada obowiązku poboru WHT w zakresie wypłat podlegających WHT na rzecz podatników PIT (w szczególności nierezydentów) w przypadku przekroczenia ustawowego progu 2 mln zł weszła w pełni w życie z dniem 1 lipca 2019 r. (tj. upłynął termin zawieszenia stosowania §2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 31 grudnia 2018 r.).

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07