TAX ALERT 15/2020 – WPŁYW PANDEMII COVID NA REGULACJE DOTYCZĄCE CEN TRANSFERWYCH

Poniżej przedstawiamy kluczowe obszary potencjalnych ryzyk w zakresie cen transferowych wynikających ze zmian spowodowanych pandemią koronawirusa.

Zmiany spowodowane COVID-19 dotykają praktycznie wszystkie branże i gałęzie gospodarki, wpływają więc także na rozliczenia wewnątrzgrupowe. Negatywne skutki pandemii spowodowały, i będą powodowały, m.in.:

  • zaburzenia w logistyce towarów i materiałów, mające wpływ na zmiany w globalnych łańcuchach dostaw,
  • pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw wielonarodowych,
  • jak również zmiany profilów funkcjonalnych, w szczególności w przypadku tymczasowej relokacji funkcji, aktywów i ryzyk.

Jedocześnie, zmiany na rynkach finansowych mogą mieć istotny wpływ na warunki i strukturę finansowania wewnątrzgrupowego.

Zmiany łańcuchów dostaw i warunków handlowych

Zaburzenia w logistyce towarów wywołane ograniczeniami w przemieszczaniu mogą sprawić, iż stosowane polityki cen transferowych, nie będą odzwierciedlały faktycznych relacji miedzy podmiotami powiązanymi w dobie koronawirusa. W konsekwencji będą one wymagać ich dostosowania do zaistniałych zmian, w szczególności w zakresie właściwej alokacji funkcji, aktywów oraz ryzyk w całej grupie.

Podobne zmiany polityki cen transferowych mogą być konieczne w przypadku renegocjacji warunków kontraktów handlowych, które służyć mają złagodzeniu presji na przepływy pieniężne, w szczególności w zakresie zmian warunków i terminów dostaw, wydłużeniu terminów płatności lub ich czasowym zawieszeniu, sprzedaży towarów bez narzutów zysku.

Alokacja powstałych strat na skutek COVID-19 do odpowiednich jednostek

Istotna część grup podmiotów powiązanych odczuje negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19, co może oznaczać konieczność dokonania odpowiedniej alokacji tych konsekwencji pomiędzy poszczególne podmioty (wystąpienie zdarzeń, z jakimi obecnie mamy do czynienia, może nie mieścić się w dotychczasowych ramach współpracy ustalonych między podmiotami powiązanymi).

Zmiany w strukturze i warunkach finansowania wewnątrzgrupowego

Banki i instytucje finansowe, ze względu na niepewność co do rozwoju sytuacji rynkowej, prawdopodobnie ograniczą dostępność do środków finansowych, zaostrzając kryteria udzielenia kredytów, nie tylko dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19. Rewizji poddane zapewne zostaną modele scoringowe, a w konsekwencji również ratingi kredytowe nadawane poszczególnym kredytobiorcom. Te działania powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie także w transakcjach finansowych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Podatnicy, którzy ubiegali się o wydanie lub posiadają obowiązujące uprzednie porozumienia cenowe powinni dokonać weryfikacji, czy informacje zawarte we wniosku, lub odpowiednio w treści decyzji, zachowują aktualność w kontekście zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Potencjalne kontrole organów skarbowych

Sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19 będzie oddziaływała niekorzystnie na przedsiębiorstwa i państwa w perspektywie długoterminowej. Należy zatem oczekiwać większej presji wywieranej na organy podatkowe w celu zwiększania dochodów, co spowodować może wzmożone kontrole podatkowe w okresie po COVID-19, w szczególności w zakresie rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Wszystkie poruszone powyżej kwestie wraz z naszymi rekomendacjami w zakresie ograniczenia potencjalnych ryzyk przedstawione zostały szerzej na prowadzonym przez Kancelarię Paczuski Taudul blogu. W przypadku zainteresowania powyższymi kwestiami, zapraszamy do kontynuacji lektury.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Katarzyna Zapalska
katarzyna.zapalska@ptpodatki.pl
+48 607 719 789

Anna Jaworska
anna.jaworska@ptpodatki.pl
+48 512 362 127

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
+48 665 751 206