TAX ALERT 15/2021 – PUBLIKACJA SENTENCJI WYROKU W SPRAWIE C-895/19 – ODLICZENIE VAT NALICZONEGO Z TYTUŁU WNT WRAZ Z WYKAZANIEM VAT NALEŻNYM

Jak informowaliśmy w Tax Alercie nr 8/2021, 18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie dotyczącej zgodności przepisów polskiej ustawy VAT z regulacjami unijnymi w zakresie uzależnienia skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie, w którym podatek ten jest należny, od wykazania VAT należnego w deklaracji podatkowej złożonej w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca powstania obowiązku podatkowego.

W dniu dzisiejszym (10 maja 2021 r.) sentencja przedmiotowego wyroku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z publikacją sentencji wyroku TSUE wiąże się rozpoczęcie biegu ważnych dla podatników terminów, w szczególności:

  • termin miesiąca na wznowienie postępowania podatkowego w przypadku, w którym postępowanie zakończyło się wydaniem decyzji ostatecznej, jeżeli orzeczenie TSUE ma wpływ na treść decyzji;
  • termin 3 miesięcy na wznowienie postępowania przed sądem administracyjnym w przypadku, gdy wydane orzeczenie TSUE ma wpływ na treść wydanego orzeczenia;
  • termin 30 dni odnoszący się do oprocentowania nadpłaty – jeżeli podatnik złoży wniosek o zwrot nadpłaty przed terminem albo w terminie 30 dni od dnia publikacji sentencji wyroku TSUE, oprocentowanie będzie przysługiwać od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu; w przeciwnym wypadku oprocentowanie nadpłaty będzie przysługiwać od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia publikacji sentencji orzeczenia TSUE.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
22 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
Doradca podatkowy
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
22 205 22 18