Tax Alert – MOŻLIWOŚĆ ZALICZENIA NAGRÓD WYPŁACANYCH Z DOCHODU PO OPODATKOWANIU DO KOSZTÓW PODATKOWYCH

W dniu 22 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. II FPS 3/15), w której orzekł, iż nagrody i premie wypłacone pracownikom przez spółkę z dochodu po opodatkowaniu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej spółki.

W dotychczasowych rozstrzygnięciach sądów można było wyróżnić dwie linie orzecznicze. Pierwsza, widoczna m.in. w wyrokach NSA z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2208/10), z dnia 3 października 2012 r. (sygn. akt II FSK 332/11) i z dnia 5 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1375/11) stała na stanowisku, iż nagrody wypłacane pracownikom z dochodu po opodatkowaniu nie są kosztami podatkowymi.

Z kolei druga linia orzecznicza reprezentowana przez wyroki NSA z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. akt II FSK 2275/10), z dnia 29 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 1220/12) oraz z dnia 3 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 3618/13) uznawała, iż nagrody takie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

W uchwale z dnia 22 czerwca b.r. NSA podzielił argumentację podnoszoną w wyrokach reprezentujących korzystną dla podatników linię orzeczniczą i stwierdził, że skoro nagrody wypłacane z dochodu po opodatkowaniu spełniają warunek z art. 15 ust. 1, nie będąc wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy jednoczesnym braku przepisów, które uzależniałyby kwalifikowanie ich do kosztów od źródła pochodzenia tych środków, to w rezultacie mogą stanowić koszt podatkowy.

NSA odniósł się też do okresu, w którym nagrody te powinny zostać uznane za koszt, uznając, że powinny one zostać przypisane do okresu, w którym zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Piotr Korszla
(22) 205 22 07
piotr.korszla@ptpodatki.pl

Treść przedstawionej tutaj najnowszej uchwały NSA opiera się na ustnym uzasadnieniu i nie może stanowić jedynej podstawy podejmowania działań. Uzasadnienie ustne uchwały może różnić się od treści uzasadnienia pisemnego.