TAX ALERT 15/2016 – TERMIN NA ZGŁOSZENIE DAROWIZNY LICZONY JEST OD DATY OTRZYMANIA OSTATNIEJ RATY DAROWIZNY – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 941/14) w sprawie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego odnośnie umowy darowizny środków pieniężnych, sporządzonej w formie pisemnej. W ocenie składu orzekającego, w przypadku darowizny pieniędzy, która dokonywana jest w transzach, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje dopiero w momencie spełnienia całego świadczenia tj. wypłaty ostatniej transzy darowizny.

Wbrew stanowisku organów podatkowych oraz sądu I instancji, NSA wskazał, że poszczególne transze darowizny nie rodzą obowiązku podatkowego, ponieważ nie stanowią spełnienia świadczenia określonego w umowie darowizny.

Konkluzje podniesione przez NSA mają szczególne znaczenie w zakresie obowiązku zgłoszenia przez obdarowanego Naczelnikowi Urzędu Skarbowego faktu otrzymania darowizny w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego, w celu zwolnienia otrzymanej darowizny z opodatkowania.

Biorąc pod uwagę, że – zgodnie z przedmiotowym wyrokiem NSA – obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, przy umowie darowizny zawartej w formie pisemnej, powstaje w momencie otrzymania ostatniej transzy darowizny, termin na dokonanie powyższego zgłoszenia liczy się daty otrzymania tej ostatniej transzy.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07