TAX ALERT 16/2016 – PROJEKT ZMIAN USZCZELNIAJĄCYCH SYSTEM OBROTU PALIWAMI Z UE

Minister Finansów udostępnił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo Energetyczne (ostatnia dostępna wersja po poprawkach Komisji Prawniczej pochodzi z dnia 16 maja 2016 r.). Zgodnie z uzasadnieniem, projekt ma na celu ukrócenie procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie paliwami nabywanymi wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i sprzedawanymi następnie w kraju bez uiszczenia podatku VAT.

Projekt przepisów zwalczających szarą strefę w obrocie paliwami przewiduje istotne zmiany w zakresie poboru podatku VAT w nabyciu wewnątrzwspólnotowym, warunkach usługowego sprowadzania do kraju paliw silnikowych określonych w przepisach akcyzowych oraz w systemie koncesjonowania obrotu paliwami.

Projektowane zmiany obejmują m.in.:

  • W zakresie podatku akcyzowego, planuje się ograniczenie możliwości usługowego nabywania wewnątrzwspólnotowego paliw przez podmioty prowadzące składy podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców na rzecz podmiotów zagranicznych. Usługi takie będą mogły być świadczone wyłącznie na rzecz właściciela paliwa, posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium kraju (oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą). Ograniczenia te nie będą dotyczyły paliw lotniczych i żeglugowych podlegających zwolnieniu z akcyzy.
  • Warunkiem dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy będzie posiadanie przez podatnika dokonującego nabycia koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Wyłączona zostanie możliwość nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych na rzecz innego podmiotu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
  • W zakresie podatku VAT wprowadzony zostanie obowiązek wpłaty na rachunek właściwej izby celnej podatku VAT z tytułu dokonanego WNT paliwa w terminie 5 dni od wprowadzenia paliwa do miejsca odbioru (nabycie przez zarejestrowanego odbiorcę), 5 dni od wyprowadzenia z krajowego składu podatkowego (nabycie do składu podatkowego) lub 5 dni od otrzymania paliwa na terytorium kraju (nabycie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy).
  • W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw realizowanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę lub podmiot prowadzący skład podatkowy na rzecz innego podmiotu płatnikiem podatku VAT z tytułu WNT paliwa będzie odpowiednio zarejestrowany odbiorca lub podmiot prowadzący skład podatkowy.
  • Wprowadzony zostanie obowiązek składania naczelnikowi urzędu celnego właściwemu dla rozliczeń podatku akcyzowego odrębnej deklaracji o należnych kwotach podatku VAT z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych. Deklaracje za okresy miesięczne będą składane w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
  • Rozszerzony zostanie katalog warunków wymaganych do spełnienia przez podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji na obrót paliwami z zagranicą, m.in. o: posiadanie siedziby lub oddziału na terytorium RP, uzyskanie wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, rejestrację dla celów VAT na terytorium RP, posiadanie powierzchni magazynowych na potrzeby magazynowania zapasów obowiązkowych oraz wymóg niekaralności członków zarządów, rad nadzorczych, osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.
  • Dodatkowo, organy koncesyjne będą miały większą możliwość oceny wiarygodności podmiotów składających wniosek o przyznanie koncesji. Nie wypełnianie wspomnianych powyżej warunków po otrzymaniu koncesji może spowodować jej cofnięciem przez Prezesa URE.

Projektowane zmiany mają wejść w życie od 1 sierpnia 2016 r.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37