TAX ALERT 18/2020 – WYDŁUŻENIE TERMINÓW PODATKOWYCH NA PRZEKAZANIE ZALICZEK PIT ORAZ PRZESŁANIE INFORMACJI IFT-2R

Pakiet ustaw Tarczy 1.0 i związanych z Tarczą 1.0 rozporządzeń wprowadził regulacje umożliwiające opóźnienie przekazania zaliczek na PIT oraz informacji IFT-2R. Realia wydłużającego się stanu epidemii COVID-19 wpłynęły na decyzje, aby nowym pakietem rozporządzeń wydłużyć terminy podatkowe w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy zmiany podatkowe w tym zakresie.

Zwracamy przy tym uwagę, iż na moment publikacji niniejszego alertu zmiany dotyczące wydłużenia terminu na przekazanie zaliczek na PIT nie zostały zatwierdzone (tj. nie wydano jeszcze rozporządzenia w tej sprawie – należy oczekiwać jego podpisania i publikacji dziś).

Wydłużenie terminu przekazania zaliczek na podatek PIT (proces legislacyjny niezakończony)

– Terminy na zapłacenie zaliczek na PIT zostały przesunięte Tarczą 1.0 – zaliczki pobrane za marzec i kwiecień miały zostać przekazane do dnia 1 czerwca 2020 r.

– Nowe proponowane terminy przekazania kwoty pobranych zaliczek na PIT to:

  • 20 sierpnia 2020 r. – w przypadku zaliczek za marzec 2020 r.
  • 20 października 2020 r. – w przypadku zaliczek za kwiecień 2020 r.
  • 20 grudnia 2020 r. – w przypadku zaliczek za maj 2020 r.

– Odroczenie ma dotyczyć zaliczek na PIT z tytułu:

  • stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
  • działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z praw autorskich i praw pokrewnych.

Wydłużenie terminu przesyłania informacji IFT-2R (proces legislacyjny zakończony)

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych, wydłuża termin przesyłania informacji IFT-2R.

– Terminy zostały wydłużone w ten sposób, że ww. podmioty, których rok podatkowy zakończył
się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. (wcześniej do dnia 31 stycznia
2020 r.), będą mogły wysłać informacje IFT-2R, do końca siódmego miesiąca roku
następującego po roku podatkowym
(wcześniej do końca piątego miesiąca), w którym
dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy CIT.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Andrzej Taudul
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966