TAX ALERT 18/2016 – NSA KWESTIONUJE STANOWISKO MF W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z AKCYZY ALKOHOLU SKAŻONEGO

Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. zmieniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego wprowadzona została jednolita metoda skażania obowiązująca na obszarze UE (tzw. euroskażalnik). Obok euroskażalnika pozostały jednak w ww. rozporządzeniu niektóre „krajowe” metody skażania wskazane przez poszczególne państwa członkowskie, w tym Polskę. Od momentu wprowadzenia tych przepisów, tj. od 1 lipca 2013 r., pojawiły się rozbieżności w zakresie tego jakie metody wymienione w rozporządzeniu nr 3199/93 pozwalają na zwolnienie alkoholu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów wyrażonym w interpretacji ogólnej z dnia 9 września 2014 r., nr PA3/9000/37/2014/FLL/12, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego za alkohol całkowicie skażony uznaje się alkohol skażony tzw. euroskażalnikiem lub metodą skażania zgłoszoną przez państwo członkowskie, w którym nastąpiło skażenie takiego alkoholu (np. wyprodukowany i nabywany z Niemiec, skażony metodami zgłoszonymi przez to państwo). Natomiast, w przypadku importu do Polski oraz skażania alkoholu na terenie kraju za alkohol całkowicie skażony uznaje się alkohol skażony euroskażalnikiem lub metodami zgłoszonymi przez Polskę. Zdaniem MF, tylko taki alkohol może podlegać zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Powyższa „zawężającą” wykładnia przepisów przyjęta przez MF została zakwestionowana przez NSA w trzech wyrokach z maja i czerwca br. (wyrok NSA z dnia 24 maja 2016 r., sygn. akt I GSK 1611/14, wyroki NSA z dnia 14 czerwca 2016 r., sygn. akt I GSK 1711/14 oraz sygn. akt I GSK 1708/14).

NSA w uzasadnieniach ustnych do powyższych orzeczeń wskazuje, iż zmiana rozporządzenia nr 3199/93 miała jedynie charakter techniczny (zmianie uległa lista skażalników) i nie mogła modyfikować zasad zwolnienia z akcyzy alkoholu skażonego określonych w art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz art. 27 ust. 1 lit. a Dyrektywy Rady nr 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Tym samym, zdaniem NSA, obowiązujący obecnie zakres zwolnienia z akcyzy alkoholu etylowego całkowicie skażonego jest taki sam, jak przed wejściem w życie rozporządzenia nr 162/2013. W konsekwencji, podatnicy mają prawo nabywać zwolniony od akcyzy alkohol całkowicie skażony dowolnym skażalnikiem wskazanym w rozporządzeniu, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim (lub poza UE) doszło do takiego skażenia.

Z uwagi na istotne różnice pomiędzy poszczególnymi metodami skażania wymienionymi w rozporządzeniu nr 3199/93 wykładnia zakresu zwolnienia od akcyzy zaprezentowana przez NSA może okazać się kluczowa dla podmiotów sprowadzających alkohol całkowicie skażony i zużywających go do celów przemysłowych (niekonsumpcyjnych).

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37