TAX ALERT 19/2019 – UPROSZCZONE ROZLICZENIE VAT OD IMPORTU TOWARÓW W DEKLARACJI (BEZGOTÓWKOWO)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, tzw. „Pakiet Przyjazne Prawo”]. Ustawa ta nowelizuje m.in. przepisy ustawy o VAT poprzez wprowadzenie istotnych uproszczeń przy preferencyjnym rozliczaniu VAT od importu towarów.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podatnicy są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, natomiast płatność VAT zasadniczo powinna nastąpić w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności (lub w terminie 10 dni od dnia doręczenia decyzji celnej). Preferencyjne bezgotówkowe rozliczenie VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej jest na chwilę obecną dostępne tylko dla części podmiotów (spełniających warunki umożliwiające stosowanie procedur uproszczonych z Unijnego Kodeksu Celnego lub współpracujących w tym zakresie ze spełniającymi te kryteria agencjami celnymi oraz dla tzw. upoważnionych przedsiębiorców o statusie AEO).

W efekcie, polskie porty przeładunkowe nie są obecnie konkurencyjne względem wartości i nominału dokonywanych odpraw celnych wobec m.in. portów niemieckich, holenderskich czy litewskich, w których to krajach funkcjonują z powodzeniem rozwiązania prawne pozwalające na uproszczone rozliczanie VAT od importowanych towarów. Polscy importerzy dokonują zatem często odpraw celnych w tych państwach i stamtąd transportują towary lądem do Polski. Oznacza to w praktyce, że import towarów drogą morską przez np. Hamburg czy Rotterdam jest bardziej atrakcyjny zarówno logistycznie, jak i finansowo – rozliczanie VAT nie powoduje bowiem konieczności uiszczenia środków do kasy organów celnych, co dodatnio wpływa na płynność finansową podatników.

Przedmiotowa nowelizacja ustawy o VAT ma zmienić ten trend, bowiem wprowadza jako zasadę ogólną możliwość rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji (na analogicznych zasadach jak przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów) dla podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych dla importowanych towarów przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Przy czym, warunek ten nie będzie dotyczył podatników, którzy już wcześniej rozliczali preferencyjnie VAT w deklaracji, z uwagi na uzyskanie pozwoleń na stosowanie procedur celnych uproszczonych lub posiadających status upoważnionych przedsiębiorców AEO.

Zgodnie z założeniami, rozwiązanie to ma przyczynić się do zwiększenia wolumenu i wartości importu odprawianego głównie przez polskie porty przeładunkowe (w efekcie skutkować to będzie
zwiększeniem wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, należności celnych czy podatku akcyzowego). Co istotne, preferencyjnym rozliczeniem VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie mógł być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi, jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach.

Nowelizacja nie przewiduje natomiast zmian w zakresie istnienia dotychczasowego obowiązku przedstawiania zaświadczeń / oświadczeń o braku zaległości w należnościach podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz potwierdzenia zarejestrowania podmiotu podatnika VAT czynnego. Proponowane przepisy utrzymują także odpowiedzialność solidarną przedstawicieli bezpośrednich lub pośrednich, jeżeli działają oni na rzecz podatników nieposiadających statusu AEO lub nieposiadających pozwolenia na procedury uproszczone z Unijnego Kodeksu Celnego.

Przedmiotowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Z uwagi na to, z naszej strony rekomendujemy m.in. dokonanie oceny zasadności w zakresie podejmowanych decyzji o długofalowych współpracach z agencjami celnymi, bowiem posiadane przez nie pozwolenia celne nie będą już relewantne z punktu widzenia możliwości dokonywania przez podatników preferencyjnego rozliczania VAT od importu towarów w deklaracji.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Doradca podatkowy nr wpisu 11072
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy nr 11224
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37

Mateusz Śliwiński
Konsultant
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29