TAX ALERT 2/2019 – OPODATKOWANIE VAT SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W KONTEKŚCIE…

OPODATKOWANIE VAT SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH W KONTEKŚCIE FAKTU POSIADANIA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2019 r. (sygn. akt I FSK 293/17), na mocy którego rozstrzygnięty został spór między podatnikiem a organem podatkowym na tle opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości komercyjnej.

W orzeczeniu NSA wskazał, że ocena, czy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, czy też przedsiębiorstwo/zorganizowana część przedsiębiorstwa, powinna zostać dokonana w momencie sfinalizowania transakcji. Tym samym, na podatkowe skutki związane z taką transakcją bez wpływu pozostają zdarzenia, które miały miejsce już po jej dokonaniu (w szczególności zawarcie/wypowiedzenie umów na dostawy towarów/świadczenie usług związanych z nieruchomością).

Co nie mniej ważne, w analizowanym wyroku NSA odniósł się również do skutków posiadania przez strony transakcji sprzedaży nieruchomości interpretacji indywidualnej. NSA stwierdził, że podstawową funkcją interpretacji indywidualnej jest zapewnienie mocy ochronnej podatnikowi,
który się do niej zastosował. W tym kontekście jako nieuprawnione należy traktować działania organów podatkowych skierowane w głównej mierze na zidentyfikowanie różnic między okolicznościami opisanymi we wniosku o interpretację a rzeczywistym stanem faktycznym, zwłaszcza jeżeli różnice te dotyczą okoliczności nieistotnych z punktu widzenia istoty sprawy/przedmiotu interpretacji. W wyroku za niepożądane uznano nadmierne zaangażowanie organów podatkowych w podważenie ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej uzyskanej przez podatnika.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08