TAX ALERT 20/2023 – WYROK TK – WYODRĘBNIENIE GARAŻU JAKO PRZEDMIOTU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Uprzejmie informujemy, że 18 października 2023 r. Trybunał Konstytucyjny [dalej: TK] wydał wyrok o sygn. SK 23/19 dotyczący kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PON) garażu wielostanowiskowego znajdującego się w budynku mieszkalnym.

Sprawa dotyczyła skargi konstytucyjnej złożonej przez podatników (właścicieli), którzy kupili mieszkanie wraz z miejscem postojowym znajdującym się w garażu wielostanowiskowym położonym pod budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Garaż został w tym przypadku wyodrębniony jako samodzielny lokal niemieszkalny – w związku z czym założona została dla niego oddzielna księga wieczysta. Właściwy organ podatkowy ustalił właścicielom miejsc postojowych (tj. z prawnego punktu widzenia udziałów w nieruchomości niemieszkalnej – garażu podziemnym) PON według stawki przewidzianej dla budynków pozostałych. W praktyce oznaczało to opodatkowanie miejsc postojowych stawką PON blisko dziesięciokrotnie wyższą niż w przypadku takich miejsc znajdujących się w halach garażowych stanowiących część nieruchomości wspólnej.

TK orzekł, iż przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które umożliwiają uznanie wyodrębnionego prawnie garażu, znajdującego się w budynku mieszkalnym, za część budynku o charakterze innym niż mieszkalny, są niezgodne z Konstytucją. Ponadto, konsekwentnie, za niezgodne z Konstytucją TK uznał także zastosowanie w odniesieniu do garażu wyższej stawki PON (właściwej dla budynków pozostałych – tj. obecnie maksymalnie 9,71 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej) zamiast stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych (tj. obecnie nie więcej niż 1 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej). TK zastrzegł przy tym, że zakwestionowane przepisy utracą moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2024 r.

Niewątpliwie omawiany wyrok będzie początkiem istotnych zmian w zakresie sposobu opodatkowania PON hal garażowych znajdujących się pod budynkami mieszkalnymi. Należy bowiem zakładać, że w jego następstwie w praktyce utrwali się podejście zakładające opodatkowanie miejsc postojowych według stawki PON właściwej dla części budynków mieszkalnych (niezależnie czy dla hal garażowych prowadzone będą odrębne księgi wieczyste, czy też nie). Komentowany wyrok otwiera też potencjalnie  drogę do dochodzenia zwrotu nadpłaconego PON w związku z opodatkowywaniem miejsc parkingowych według niekonstytucyjnej (zbyt wysokiej) stawki PON. Wydaje się jednak nie gwarantować tego zwrotu w praktyce, ze względu na wspomniane zastrzeżenie Trybunału dotyczące odroczenia momentu utraty mocy obowiązującej przez przepisu uznane za niekonstytucyjne.

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony odnośnie do wczorajszego wyroku TK oraz jego praktycznych konsekwencji, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w zakresie PON.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 748 83 19