TAX ALERT 20/2017 – UPŁYW TERMINU ZŁOŻENIA DEKLARACJI CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

Przypominamy Państwu, iż, zgodnie z regulacjami dotyczącymi controlled foreign companies (CFC), które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., polscy podatnicy PIT i CIT, osiągający dochody z działalności CFC, spełniający warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani do złożenia odrębnych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego z CFC w danym roku podatkowym, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego. W tym samym terminie należy uiścić podatek należny od dochodów CFC.

W świetle powyższego, w przypadku CFC, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, obowiązek złożenia deklaracji podatkowej CFC i zapłacenia należnego podatku za 2016 r. upływa 30 września 2017 r.

Należy jednocześnie przypomnieć, że podatnicy są zobowiązani do prowadzenia rejestru CFC, a w terminie właściwym do złożenia deklaracji CFC powinni również zaewidencjonować zdarzenia zaistniałe w CFC w odrębnej ewidencji, w sposób umożliwiający określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok podatkowy.

Podatnicy są zobowiązani do udostępnienia rejestrów i ewidencji zdarzeń w CFC na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. W braku udostępnienia przez podatnika w/w rejestrów i ewidencji w tym terminie, jak również w przypadku, gdy na podstawie prowadzonych ewidencji ustalenie dochodu nie jest możliwe, dochód podatnika z CFC określany zostanie określony w drodze oszacowania.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03