TAX ALERT 21/2019 – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA WS. DEKLARACJI I EWIDENCJI VAT – JPK_VDEK

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 29 lipca 2019 r. [dalej: Projekt] w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [dalej: VAT], który powstał w związku z nowelizacją ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku o podatku od towarów i usług [t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, dalej: ustawa o VAT] dotyczącą zakładanego przez Ministerstwo Finansów uroszczenia rozliczeń VAT.

Określona Projektem nowa struktura logiczna – plik JPK_VDEK – będzie stanowiła dokument elektroniczny wspólny zarówno dla deklaracji VAT, jak i dla prowadzonych przez podatnika ewidencji. W efekcie, podatnicy nie będą już zobowiązani do składania odrębnie deklaracji podatkowych i odrębnie ewidencji prowadzonych na potrzeby VAT.

Dodatkowym uproszczeniem ma być rezygnacja z załączników, dołączanych dotychczas w niektórych przypadkach do deklaracji VAT. Struktura logiczna dokumentu JPK_VDEK umożliwi zastąpienie tych załączników odpowiednimi oznaczeniami wybieranymi w ramach pliku z tzw. check boxa.

Projekt przewiduje też jednak poszerzenie obowiązku informacyjnego w zakresie prowadzonej przez podatnika ewidencji sprzedaży VAT względem obecnie funkcjonującej informacji z prowadzonej ewidencji w postaci pliku JPK_VAT. Powyższe przełoży się najprawdopodobniej na zwiększenie po stronie podatników czasochłonności w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych.

Zgodnie bowiem z Projektem podatnicy przy tworzeniu pliku JPK_VDEK powinni wprowadzić odpowiednie oznaczenia identyfikujące:

  • przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów/świadczenia usług, których sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia oraz
  • czynności objęte szczególnymi procedurami rozliczenia podatku.

W pliku JPK_VDEK po stronie sprzedażowej podatnik będzie obowiązany wykazać i odpowiednio powiązać z dokumentem księgowym dostawę m.in. napojów alkoholowych, paliw, oleju opałowego, wyrobów tytoniowych, odpadów, urządzeń elektronicznych, budynków oraz budowli i gruntów.

Podatnik będzie również zobowiązany do poprawnej identyfikacji i oznaczenia niektórych świadczonych usług, m.in. transportowych, gospodarki magazynowej, telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, a także o charakterze niematerialnym (usługi doradcze, szkoleniowe, marketingowe).

Ponadto, podatnicy w pliku JPK_VDEK zobowiązani będą wykazać (poprzez właściwe oznaczenie i powiązanie z konkretnym dokumentem księgowym) transakcje podlegające szczególnym procedurom lub zasadom, tj.:

  • zachodzące powiązania (osobowe, kapitałowe, o charakterze rodzinnym etc.) między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usług,
  • transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności,
  • transakcje skutkujące transferem bonu jednego przeznaczenia dokonane przez podatnika działającego we własnym imieniu,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej.

Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Tym samym jego treść może jeszcze ulec zmianie w toku dalszego procesu legislacyjnego.

Przewidywana data wejścia rozporządzenie w życie to 1 kwietnia 2020 r., co skorelowane jest z wejściem w życia ustawy nowelizującej ustawę o VAT w analogicznym zakresie.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Doradca podatkowy nr wpisu 11072
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
Doradca podatkowy nr wpisu 10840
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(022) 205 22 18