TAX ALERT 21/2023 – NOWE ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE PLATFORMY PALIWOWEJ

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało:

  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 października 2023 r. w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w sprawozdaniach oraz informacjach dotyczących paliw ciekłych, przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa [dalej: Platforma] oraz
  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2023 r. w sprawie szczegółowych danych umieszczanych w deklaracji oraz informacjach przekazywanych za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa.

Potrzeba wydania ww. rozporządzeń wynika z uruchomienia nowego narzędzia informatycznego pn. Platforma Paliwowa, o czym informowaliśmy w Tax Alercie z dnia 26 czerwca br. (nr 13/2023).

Planowanym efektem wydania przedmiotowych rozporządzeń jest zwiększenie spójności (transparentności) przekazywanych danych na Platformie Paliwowej, jak również usprawnienie sprawozdawczości w zakresie przekazywania deklaracji i informacji dotyczących rynku paliw. Mają również przyspieszyć proces przetwarzania danych przez Prezesa URE oraz Prezesa RARS.

Pragniemy zaznaczyć, iż przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przywozem, wywozem, obrotem (wewnętrznym i zewnętrznym), magazynowaniem i przeładunkiem paliw zobowiązane są przedkładać sprawozdania oraz informacje określone przepisami ustawy – prawo energetyczne oraz ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Rozporządzenie z 13 października br. określa zakres danych zawartych w sprawozdaniach oraz informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa za pośrednictwem Platformy przy użyciu formularza elektronicznego, tj. sprawozdania, o których mowa w art. 4ba ust. 4 oraz art. 43d ust. 1 ustawy – prawo energetyczne oraz informację, o której mowa w art. 43e ust. 1 tejże ustawy (m.in. są to informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności, miesięczne sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu).

Z kolei rozporządzenie z 10 października br. określa zakres danych przekazywanych za pośrednictwem Platformy prowadzonej przez Prezesa RARS, zawartych w:

  • deklaracji, o której mowa w art. 22 ust.1 ustawy o zapasach dotyczących m.in. wielkości przywozu paliw, wysokości opłaty zapasowej, utrzymywania/tworzenia zapasów obowiązkowych/ zapasów handlowych paliw;
  • informacjach, o których mowa w art. 22 ust. 1c ww. ustawy w zakresie magazynowanych zapasach obowiązkowych oraz handlowych paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania;
  • informacjach, o których mowa w art. 22 ust. 3 dotyczących ilości obowiązkowych paliw, do utworzenia których podmioty są w danym roku kalendarzowym zobowiązane od dnia 1 marca oraz wskazywania informacji o rzeczywistych współczynnikach uzysku o których mowa w art. 22 ust. 3a;
  • informacjach, o których mowa w art. 38 ust. 1 tejże ustawy przekazywanych w sytuacjach m.in. zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa, oraz konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych dotyczących zabezpieczenia rynku paliw.

Celem ujednolicenia formy przekazywanych danych opracowano stosowne wzory, które będą udostępnione na stronie w systemie platformy oraz internetowej – www. RARS.GOV.PL . Istotnym jest, iż treść formularza elektronicznego na Platformie zawierać będzie dostosowane do formy elektronicznej elementy określone w załącznikach przedmiotowych rozporządzeń.

Zwracamy uwagę, iż obowiązki sprawozdawcze wykonuje się poprzez wypełnienie oraz opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę/-y uprawnione do reprezentowania podmiotu zobowiązanego do realizacji ww. obowiązków, udostępnionego w systemie formularza elektronicznego, opracowanego na podstawie przepisów określonych w załącznikach do ww. rozporządzeń.

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem Tax Alertu zachęcamy do kontaktu.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Mateusz Śliwiński
Menedżer
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29