Tax Alert – ZMIANY W OKRESIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW REZYDENCJI OD STYCZNIA 2015 R.

Uprzejmie przypominamy, iż od stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany związane z okresem ważności certyfikatów rezydencji w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych. Uregulowania są analogiczne w przypadku obu podatków dochodowych i w zamyśle Ministerstwa Finansów, mają zakończyć wątpliwości dotyczące okresu ważności certyfikatów rezydencji. Zgodnie z nowymi regulacjami:

  • W sytuacji, gdy miejsce siedziby albo zamieszkania zagranicznego podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, polski płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.
  • Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, miejsce siedziby albo zamieszkania zagranicznego podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, zagraniczny podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby albo zamieszkania dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji.
  • Zagraniczny podatnik, który nie poinformował polskiego płatnika o zmianie rezydencji podatkowej, ponosi odpowiedzialność za niepobranie podatku przez polskiego płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej.
  • Natomiast jeżeli z dokumentu posiadanego przez polskiego płatnika, np. faktury lub umowy, wynika, że miejsce siedziby albo zamieszkania zagranicznego podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a zagraniczny podatnik nie poinformował o tym polskiego płatnika, od dnia, w którym polski płatnik uzyskał taki dokument, zasad opisana w pkt. 3 powyżej nie będzie miała zastosowania, czyli odpowiedzialność za niepobranie podatku lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi polski płatnik.
  • Certyfikat rezydencji niezawierający okresu jego ważności, wydany przed wejściem w życie powyższych przepisów, może być stosowany przez polskiego płatnika przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących powyższej kwestii, prosimy uprzejmie o kontakt.

Piotr Korszla
(22) 205 22 07
piotr.korszla@ptpodatki.pl