TAX ALERT 22/2018 – DUŻA NOWELIZACJA USTAWY AKCYZOWEJ OPUBLIKOWANA

W Dzienniku Ustaw z 4 września 2018 r. (poz. 1697) opublikowana została Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (dalej: Ustawa). Rewolucjonizuje ona zasady obrotu wyrobami, które z uwagi na swoje przeznaczenie podlegają zwolnieniu od akcyzy lub objęte są zerową stawką akcyzy, a także wprowadza szereg innych zmian istotnych dla funkcjonowania branż akcyzowych.

Zmiany, które wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Ustawy obejmują m.in.:

 • Rozszerzenie obowiązku rejestracyjnego – do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku akcyzowego będzie zobowiązany każdy podmiot, który wykonuje czynności z wykorzystaniem wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, a nie – jak obecnie – tylko podmioty, które dokonują czynności opodatkowanych akcyzą z wykorzystaniem tych wyrobów. Podmioty, które do tej pory nie były objęte obowiązkiem rejestracyjnym będą miały 30 dni od dnia wejścia w życie Ustawy na złożenie zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Niedopełnienie obowiązku rejestracyjnego stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny do 120 stawek dziennych.
 • Zmiany w definicji ubytków wyrobów akcyzowych – wyłączenie z zakresu ubytków wyrobów akcyzowych strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich.
 • Zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających normy dopuszczalnych ubytków do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów.
 • Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych – oczekuje na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.
 • Ograniczenie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych sprzedawanych w sklepach wolnocłowych na terenie portów lotniczych – zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, ze wskazanego zwolnienia można będzie korzystać jedynie w odniesieniu do wyrobów sprzedawanych podróżnym udającym się poza terytorium kraju.

Kolejne zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. i obejmą m.in.:

 • Zmiana sposobu dokumentowania przemieszczeń wyrobów zwolnionych lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – papierowy dokument dostawy zastąpiony zostanie dokumentem elektronicznym (e-DD). Kontrola przemieszczania tych wyrobów odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemu EMCS PL2, stosowanego obecnie do kontroli przemieszczania wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Tym samym, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy lub zerowej stawki podatku konieczne będzie wypełnianie szeregu nowych obowiązków, które mogą wiązać się z koniecznością wdrożenia nowych procedur i dostosowania systemów informatycznych.
 • Wprowadzenie dodatkowych warunków zastosowania zerowej stawki akcyzy oraz zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – w przypadku przemieszczania tych wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy konieczne będzie zakończenie przemieszczenia w terminie 30 dni od dnia wysłania wyrobów poprzez dokonanie odbioru wyrobów przez podmiot odbierający, tj. przesłanie do Systemu raportu odbioru zawierającego kompletne i prawidłowe dane. W przypadku niespełnienia ww. warunku podmiot wysyłający będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy. W określonych przypadkach. Ustawa przewiduje możliwość zwrotu akcyzy zapłaconej przez podmiot wysyłający.
 • Określenie stawki akcyzy w przypadku braku spełnienia warunków zastosowania stawki
  zerowej – Ustawa precyzuje konsekwencje naruszenia przez podatnika warunków zastosowania do wyrobów energetycznych zerowej stawki akcyzy. Stawka akcyzy stosowana w powyższej sytuacji ma wynosić 1 822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów – 14,72 zł/GJ.
 • Możliwość zastosowania stawki zerowej w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm
  zużycia wyrobów energetycznych – jeżeli podatnik udowodni zużycie tych wyrobów do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.
 • Wprowadzenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków związanych z odbiorem wyrobów zwolnionych lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy – w razie braku sporządzenia projektu raportu odbioru lub nieprzedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokumentu zastępującego raport odbioru w ciągu 5 dni od dnia odbioru, na podmiot odbierający nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Ustawa wprowadza także szereg innych istotnych zmian w obowiązkach akcyzowych, których zakres
wykracza poza ramy niniejszego alertu.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37