TAX ALERT 22/2019 – USTAWA O ROZSTRZYGANIU SPORÓW DOTYCZĄCYCH PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ…

USTAWA O ROZSTRZYGANIU SPORÓW DOTYCZĄCYCH PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ORAZ ZAWIERANIU UPRZEDNICH POROZUMIEŃ CENOWYCH

W dniu 31 lipca 2019 r. opublikowany został projekt Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, wdrażającej dyrektywę Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej [dalej: Projekt].

Projekt wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania przewidzianą w dyrektywie Rady oraz porządkuje procedury dotyczące podwójnego opodatkowania, poprzez uwzględnienie istniejących, dostępnych już środków, w ramach jednego aktu prawnego.

Jednocześnie, wprowadza on korzystne i usprawniające, z punktu widzenia praktyki, zmiany w zakresie postępowania dotyczącego wydawania uprzednich porozumień cenowych [dalej: APA].

Przede wszystkim, Projekt modyfikuje treść art. 15e ust. 15 ustawy o CIT, poprzez wskazanie, iż ograniczenie w zakresie rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów kosztów, o których mowa w art. 15e ust. 1 nie będzie miało zastosowania do kosztów usług, opłat i należności, w zakresie, w jakim uprzednie porozumienie cenowe albo porozumienie podatkowe, o którym mowa w Ordynacji Podatkowej, obejmuje prawidłowość kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłaty i należności w okresie, którego to porozumienie dotyczy.

Uchyleniu ulega przy tym przepis art. 15e ust. 16 ustawy o CIT mówiący o tym, iż ust. 15 stosuje się również do roku podatkowego, w którym wydano decyzję APA oraz do roku podatkowego poprzedzającego ten rok podatkowy. Tym niemniej, jak wynika z przepisów przejściowych, w przypadku złożenia wniosków w sprawach APA, do dnia 31 grudnia 2019 r. przepis art. 15e ust. 15 ustawy o CIT, w zmienionym brzmieniu znajdzie zastosowanie również do roku podatkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, co oznacza, iż będzie mógł objąć on również wydatki poniesione przez podatników w roku 2018. Natomiast, w przypadku złożenia wniosku w sprawie APA po 1 stycznia 2020 r. przepis art. 15e ust 15 ustawy o CIT pozwalający na uniknięcie ograniczeń, o których mowa w art. 15e znajdzie zastosowanie wyłącznie do wydatków poniesionych po 1 stycznia 2020 r.

Projekt zmienia także ograniczenia dotyczące przypadków objęcia transakcji kontrolowanej postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym. Dotychczas złożenie wniosku w sprawie APA nie było możliwe niezależnie od okresu, którego dotyczy takie postępowanie lub kontrola. Zgodnie natomiast z brzmieniem Projektu, ograniczenie to dotyczyć będzie wyłącznie sytuacji, w których postępowaniem lub kontrolą objęty jest którykolwiek rok z dwóch ostatnich lat podatkowych poprzedzających rok podatkowy, w którym złożono wniosek.

Ponadto, w celu wprowadzenia dodatkowych zachęt do rozwijania działalności w Polsce, Projekt przewiduje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie APA również przez zagranicznego inwestora, który dopiero planuje inwestycję w Polsce poprzez utworzenie podmiotu zależnego, który będzie prowadził działalność na terytorium Polski.

Dodatkowo, proponuje się wprowadzenie w Ordynacji podatkowej przepisów wdrażających tzw. Program Współdziałania. W Projekcie zwarto w szczególności propozycję wprowadzenia w Dziale IIB Ordynacji podatkowej ramowych regulacji poszczególnych elementów Programu
Współdziałania, w tym umowy o współdziałanie, porozumienia podatkowego i audytu podatkowego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zmiany w zakresie art. 15e ustawy o CIT mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., natomiast przepisy o współdziałaniu i porozumieniach z dniem 1 lipca 2020 r.

Pełną treść Projektu znajdą Państwo pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385/katalog/12578047#12578047

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Olga Górska
olga.gorska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 58