TAX ALERT – 22/2021 – ZWOLNIENIE Z VAT USŁUG ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI

Szanowni Państwo,
w interpretacji ogólnej z 2 września 2021 r. (sygn. PT6.8101.2.2021) [dalej: Interpretacja] Minister Finansów wypowiedział się w kwestii zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług [dalej: VAT] do usług zarządzania zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi.

Tytułem przypomnienia należy wskazać, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 685 ze zm.; dalej: ustawa VAT] ze zwolnienia z VAT korzystają usługi zarządzania:

a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych – w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią.

Ustawa VAT w celu określenia, jakich funduszy dotyczy ww. zwolnienie, odwołuje się do „przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”. Jak wynika z Interpretacji, przez wspomniane przepisy należy rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi [t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 605 ze zm.; dalej: ustawa o funduszach].

Kolejno, bazując już na treści ustawy o funduszach Minister Finansów uznał, że omawiane zwolnienie znajduje zastosowanie wyłącznie do usług zarządzania funduszami z siedzibą w Polsce. Innymi słowy – zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w Interpretacji – przedmiotowe zwolnienie nie znajdzie zastosowania do funduszy mających siedzibę zagranicą.

Podstawą dla przyjęcia powyższego stanowiska jest konstatacja, że ustawa o funduszach wyraźnie rozróżnia fundusze inwestycyjne od funduszy zagranicznych oraz unijnych AFI (Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych). Tym samym, zdaniem Ministra Finansów, skoro ustawa VAT określa, że zwolnione z VAT są usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi (i alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), to dotyczy to tylko funduszy mających siedzibę na terenie Polski. Gdyby celem ustawodawcy było objęcie przedmiotowym zwolnieniem funduszy zagranicznych (w tym unijnych AFI) powinno to zostać wyraźnie wskazane w treści przepisu.

Przedstawione w Interpretacji stanowisko rodzi wątpliwości, ale też szereg konsekwencji, niekiedy zaskakujących, jak np. możliwość odliczania przez podmioty świadczące usługi zarzadzania na rzecz funduszy zagranicznych VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów/usług na potrzeby świadczenia tych usług, przy jednoczesnym braku podatku należnego z tego tytułu – zgodnie bowiem z przepisami ustawy VAT o miejscu świadczenia miejsce świadczenia, a co za tym idzie opodatkowania VAT takich usług przypada bowiem wówczas poza terytorium kraju (tzw. sprzedaż NP.).

***


W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
22 205 22 08

Jakub Kłodnicki
Starszy konsultant
jakub.klodnicki@ptpodatki.pl
22 205 22 34