TAX ALERT 22/2017 – UPŁYW PŁATNOŚCI II RATY ODPISU ZA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przypominamy Państwu, że 30 września mija termin przekazania na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) drugiej raty odpisów na ten fundusz. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 800 ze zm., dalej: ustawa o ZFŚS).

Zgodnie z ustawą o ZFŚS, pracodawca ma obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu ustalonego na dany rok do 31 maja, natomiast pozostałą kwotę do 30 września tego roku. W 2017 r. odpis podstawowy wynosi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r., co odpowiada kwocie 1185,66 zł.

Należy także przypomnieć, że pracodawca może zaliczyć wpłaty i odpisy na ZFŚS do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego pod warunkiem, że zostały one faktycznie przekazane na rachunek bankowy ZFŚS. Sam odpis na ZFŚS, bez jego wpłaty na rachunek bankowy ZFŚS, nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Należy również przypomnieć, że wydatki finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07