TAX ALERT 23/2019 – KOLEJNY PAKIET ZMIAN USZCZELNIAJĄCYCH SYSTEM PODATKU AKCYZOWEGO

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 17 września br., opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 557). Zasadniczym celem zmian jest dalsze eliminowanie nieprawidłowości w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, jednakże planowane rozwiązania przewidują również wprowadzenie nowych lub modyfikację obecnych obowiązków podatników akcyzy. Poniżej przedstawiamy krótki opis wybranych zmian, wraz ze wskazaniem terminu ich wejścia w życie.

Podatek akcyzowy:

 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej: największe podmioty będą mieć taki obowiązek od 1 stycznia 2020 r., mali i średni przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 r., a mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r.
 • Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Nowe zasady funkcjonowania Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA): wydana na rzecz podatnika akcyzy decyzja WIA chroni go przez ryzykiem reklasyfikacji akcyzowej danego wyrobu lub samochodu osobowego i w efekcie np. obowiązkiem uiszczenia akcyzy w wyższej kwocie. Do celów stosowania WIA podmiot, na rzecz którego WIA została wydana będzie obowiązany udowodnić, że:
  ─ wyroby akcyzowe albo samochody osobowe będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, odpowiadają pod każdym względem klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego określonej w WIA;
  ─ wyroby akcyzowe będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, odpowiadają pod każdym względem rodzajowi wyrobu akcyzowego określonego w WIA.

Zgodnie z projektem, decyzja WIA ma być ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania. Dodatkowo, oprócz organów podatkowych również podmiot, na rzecz którego wydana została WIA będzie zobowiązany do jej stosowania, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym WIA została wydana.

Zmiany obejmują także określenie nowych przypadków, w których WIA utraci swoją ważność oraz nowe przesłanki do zmiany z urzędu lub na wniosek wydanych decyzji w sprawie WIA.

 • Nowe warunki dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego: nastąpi rozszerzenie warunków dotyczących osób kierujących działalnością podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia akcyzowego o warunek niekierowania przez te osoby innymi podmiotami, które w tym czasie w sposób uporczywy nie regulowały w terminie należności z tytułu cła lub podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wobec których było prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, lub którym zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, zezwolenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy akcyzowej, koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, lub została wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych.
 • Nieostateczne decyzje Naczelnika US o cofnięciu zezwolenia akcyzowego będą w pewnych sytuacjach natychmiast wykonalne, co może oznaczać natychmiastowe przerwanie działalności akcyzowej przez podmiot, któremu cofnięto zezwolenie: jedną z przesłanek ma być sytuacja, w której kwota zaległości w zapłacie podatku akcyzowego lub opłaty paliwowej przekraczająca wysokość kwoty zabezpieczenia akcyzowego podmiotu posiadającego dane zezwolenie.
 • Rozszerzenie katalogu czynności opodatkowanych akcyzą dla samochodów osobowych:
  ─ dokonanie w pojeździe samochodowym innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, oraz
  ─ nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, zaś w wyniku kontroli np. podatkowej nie ustalono, że akcyza została uiszczona w prawidłowej wysokości.
 • Wprowadzenie obowiązku uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Kodeks karny skarbowy:

 • Projekt przewiduje zaostrzenie kar w odniesieniu do przestępstw związanych z naruszeniem przepisów akcyzowych.

Ustawa o SENT:

 • Objęcie systemem SENT towarów wrażliwych przewożonych przez operatorów pocztowych, objętych niektórymi procedurami celnymi, czy też przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy w systemie EMCS: dotychczas tego rodzaju przewozy były wyłączone z monitorowania przewozu w ramach systemu SENT.

Planowany termin wejścia w życie projektowanej ustawy w zakresie zmian w akcyzie to 1 stycznia 2020 r. Z kolei zmiany w zakresie ustawy o SENT mają zacząć obowiązywać z dniem 1 lutego 2020 r.

Wyżej opisane zmiany to jedynie część regulacji zawartych w projekcie. Projekt wprowadza wiele innych rozwiązań, które wymagają dokonania ich analizy pod kątem wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Na chwilę obecną projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Uwagi do projektu nowelizacji ustawy w ramach konsultacji mogą być składane do dnia 23 września br.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy nr 11224

bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37