TAX ALERT 23/2023 – OPODATKOWANIE PON LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH NA WYNAJEM – KORZYSTNE WYROKI SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Uprzejmie informujemy, że 22 listopada 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] wydał wyrok w sprawie o sygn. III FSK 3831/21, dotyczący kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości (PON) lokali mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby najmu.

Sprawa dotyczyła spółki oferującej lokale mieszkalne na wynajem w głównej mierze na cele mieszkaniowe osób fizycznych. Spółka dopuszczała/zakładała również najem lokali na rzecz przedsiębiorcy – z przeznaczeniem na cele mieszkalne jego pracowników (w ramach tzw. najmu pośredniego). Podatnik był zdania, że lokale mieszkalne stanowiące przedmiot najmu powinny być opodatkowywane według stawki PON przewidzianej do budynków mieszkalnych (tj. obecnie nie więcej niż 1 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej), a nie wedle stawki podatku właściwej dla lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (tj. obecnie maksymalnie 28,78 zł). Odmiennego zdania byli jednak Prezydent Miasta Łodzi (który wydał niekorzystną dla spółki interpretację indywidualną), a także Wojewódzki Sąd Administracyjny [dalej: WSA] w Łodzi. Rację Spółce przyznał za to NSA.

NSA orzekł, że użyty w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwrot „zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej” należy rozumieć jako okoliczność faktyczną, polegającą na rzeczywistym/fizycznym wykorzystywaniu (zajęciu) całości albo określonej części budynku mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej (np. na cele biurowe/usługowe). W związku z tym, zdaniem NSA, za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogą zostać uznane te części budynku mieszkalnego (lokale), które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu. W ocenie NSA, stanowisko to znajduje zastosowanie także wówczas, gdy oddanie lokali przez podatnika (np. dewelopera) do korzystania na cele mieszkalne, nastąpiło w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (np. najmu komercyjnego). Powyższe oznacza, że budynek (lokal) mieszkalny, który służy trwałemu zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób fizycznych, podlega opodatkowaniu według stawki PON właściwej dla budynków mieszkalnych.

Na marginesie warto też wspomnieć o niedawnym wyroku WSA w Warszawie z 15 listopada 2023 r. (sygn. III SA/Wa 1346/23), w którym – podobnie jak NSA – sąd potwierdził, że jeżeli dany lokal jest wykorzystywany w ramach najmu na cele mieszkalne, powinien on korzystać z preferencyjnej stawki PON (właściwej dla budynków mieszkalnych).

Biorąc pod uwagę omawiane orzeczenia, rekomendujemy weryfikację dokonanych przez Państwa w przeszłości rozliczeń w PON z tytułu wynajmu budynków (lokali mieszkalnych), pod kątem ewentualnego wystąpienia do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty, jak również możliwej zmiany sposobu opodatkowywania PON lokali mieszkalnych począwszy od 2024 r.

***

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony odnośnie do wydanych wyroków oraz ich praktycznych konsekwencji, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w zakresie PON.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 748 83 19