TAX ALERT 24/2020 – UPROSZCZENIA W ROZLICZENIU VAT OD IMPORTU TOWARÓW JUŻ OD 1 LIPCA BR.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. na mocy przepisów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495) rozszerzona zostanie możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów.

Dotychczas tego rodzaju preferencyjne rozliczenie dostępne było jedynie dla części podmiotów, spełniających warunki umożliwiające stosowanie procedur uproszczonych określonych w Unijnym Kodeksie Celnym lub współpracujących w tym zakresie ze spełniającymi te kryteria agencjami celnymi, jak również dla tzw. upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Pozostałe podmioty obowiązane były do uiszczenia podatku w urzędzie celno-skarbowym (UCS) co do zasady w terminie 10 dni od dnia powiadomienia o wysokości długu celnego.

Znowelizowane przepisy ustawy o VAT wprowadzają możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku w deklaracji VAT dla wszystkich podatników VAT czynnych, niezależnie od tego czy import realizowany będzie w procedurze zwykłej czy uproszczonej.

Warunki skorzystania z bezgotówkowego rozliczenia

– przedstawienie przez podatnika Naczelnikowi UCS, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

Dokumenty tego mogą zostać zastąpione złożonymi przez podatnika, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczeń o tej samej treści.

– dokonywanie zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Warunek ten nie będzie dotyczył podatników, którzy już wcześniej rozliczali preferencyjnie VAT w deklaracji, z uwagi na uzyskanie pozwoleń na stosowanie uproszczonych procedur celnych lub posiadających status upoważnionych przedsiębiorców AEO.

Zmiana właściwości organu podatkowego

– Dla celów realizacji powyższych obowiązków właściwym organem będzie Naczelnik UCS właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski będzie to Naczelnik Dolnośląskiego UCS we Wrocławiu. Oznacza to, że nie będzie już konieczne składanie dokumentów do wszystkich organów celnych, przed którymi odbywają się formalności celne.

Odpowiedzialność podatnika

– Podmiot, który wybrał bezgotówkowy sposób rozliczania VAT od importu towarów i nie rozliczył podatku w całości lub w części na tych zasadach, utraci prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, której nie rozliczył w deklaracji podatkowej. Podatnik będzie wówczas zobowiązany do zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

Zniesienie obowiązku dokumentacyjnego wobec Naczelnika UCS

– Zrezygnowano z dotychczasowego obowiązku przedstawiania Naczelnikowi UCS dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Zmiana w tym zakresie wejdzie w życie od 1 października 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 [Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19]. Oznacza to, że do 1 października br., brak realizacji tego obowiązku będzie skutkował utratą prawa do bezgotówkowego rozliczenia VAT w deklaracji, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, która miała podlegać rozliczeniu w deklaracji. W konsekwencji, podatnik będzie zobowiązany do zapłaty Naczelnikowi US właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wraz z odsetkami.

Ograniczenie odpowiedzialności przedstawicieli

Obowiązek zapłaty kwoty VAT wraz z odsetkami będzie jak dotąd ciążył solidarnie na podatniku i przedstawicielu działającemu na jego rzecz. Nie będzie to jednak dotyczyć przedstawiciela działającego na rzecz podatnika, który posiada status AEO lub pozwolenie na stosowanie uproszczonej procedur celnej.

KONTAKT

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37