TAX ALERT 24/2016 – KOREKTA DOCHODOWOŚCI BEZ PRAWA DO KOSZTÓW

W dniu 5 września 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach [dalej: DIS] wydał interpretację (sygn. IBPB-1-2/4510-542/16-2/KP) dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu i kosztów uzyskania przychodu w związku z wyrównaniem dochodowości z tytułu cen transferowych.

Wnioskodawcą była spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej będąca dystrybutorem produktów stalowych nabywanych od podmiotów powiązanych z grupy, następnie odsprzedawanych na rzecz kontrahentów spółki. Celem ujednolicenia stosowanych cen wdrożona została w grupie polityka cen transferowych, w ramach której zysk spółki ustalony został na stałym poziomie EBIT 1,75%. Przyjęto zasadę, iż w przypadku różnicy między zyskiem uzyskanym a założonym nastąpi korekta dochodowości. Zdaniem spółki korekta powinna obejmować zarówno koszty uzyskania przychodów, jak i przychody na bieżąco, tj. w okresie w którym otrzymała dokumenty księgowe.

W ocenie DIS korekta dochodowości in plus przeprowadzana na podstawie przyjętej polityki cen transferowych będzie powodowała powstanie przychodu w momencie otrzymania środków z tego tytułu, natomiast korekta in minus, której wynikiem będzie obowiązek zapłaty określonej kwoty, nie będzie uprawniała spółki do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, stąd pytanie o moment ich poniesienia jest niecelowe.

DIS uznał, iż korekta dochodowości skutkująca powstaniem kosztów nie spełnia przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem organu, taki wydatek nie jest powiązany bezpośrednio z konkretnymi transakcjami, ale dotyczy całej działalności gospodarczej podatnika obejmującej wszystkie transakcje wewnątrzgrupowe w danym okresie rozliczeniowym i w związku z tym nie może zostać uznany za koszt podatkowy.

W naszej ocenie stanowisko organu nie jest konsekwentne i budzi uzasadnione wątpliwości. Przede wszystkim z zaprezentowanego przez DIS uzasadnienia wynika, iż pomijana jest treść ekonomiczna całości transakcji, a organ skupia się na literalnym analizowaniu związku ponoszonego kosztu z przychodem osiąganym przez wnioskodawcę. W szczególności DIS nie zauważa, iż fakt wystąpienia korekty dochodowości wynika z całokształtu transakcji realizowanej pomiędzy dostawcą towarów, a ich dystrybutorem, która warunkuje powstanie przychodu po stronie tego ostatniego (innymi słowy, gdyby dystrybutor nie otrzymał towaru od producenta, nie miałby możliwości prowadzenia sprzedaży i osiągania przychodów).

Sam mechanizm korekty dochodowości stanowi natomiast swojego rodzaju uproszczenie w rozliczeniach pomiędzy dostawcą towarów, a dystrybutorem, obliczone na zagwarantowanie rynkowego charakteru przeprowadzanych transakcji, tj. doprowadzenie do osiągnięcia przez dystrybutora określonego poziomu zyskowności (zapewne właściwego dla tego rodzaju działalności). Ten sam efekt strony mogą osiągnąć poprzez korekty cen towarów, ale wiąże się to z dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi. Tymczasem, abstrahując już od oczywistego związku korekty dochodowości z przychodem, z perspektywy podatku dochodowego sposób dokonania korekty powinien mieć charakter wtórny, gdyż istotne powinno być przede wszystkim ustalenie odpowiedniego, rynkowego dochodu dystrybutora.

Brak możliwości rozpoznania korekty in minus w kosztach podatkowych powoduje, iż poziom dochodu do opodatkowania deklarowany przez dystrybutora nie będzie zależał od faktycznie prowadzonej przez niego działalności, ale od tego, czy ceny towarów w ciągu roku zostały ustalone na poziomie wyższym (co skutkować będzie na koniec roku korektą in plus) czy niższym (korekta in minus). W oczywisty sposób prowadzić to będzie do nadmiernego opodatkowania podmiotów rozliczających się w ramach mechanizmu korekty dochodowości.

Jest to pierwsza ze znanych nam interpretacji indywidualnych o takiej treści. W przypadku gdyby w przyszłości stanowisko wyrażone przez DIS zostało powtórzone przez inne ośrodki wydające interpretacje indywidualne, podmioty stosujące mechanizm korekty dochodowości powinny rozważyć zmianę dotychczasowych warunków prowadzenia rozliczeń.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Tomasz Jankowski

tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22