TAX ALERT 25/2019 – WPŁYW TWARDEGO BREXITU NA ROZLICZENIA CIT

Pragniemy Państwa powiadomić, że w piątek 11 października Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą możliwych konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez uprzedniego porozumienia (tzw. „twardy Brexit”) na aktualnie obowiązujące regulacje zawarte m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: ustawa CIT].

Twardy Brexit może mieć istotne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do aktualnych regulacji mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych w odniesieniu do transakcji pomiędzy rezydentami UE. W ustawie CIT znajdują się przepisy implementujące następujące rozwiązania bazujące w prawodawstwie unijnym:

  • zwolnienie w Polsce z opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy spółkami, których siedziby znajdują na terytorium UE (tzw. „participation exemption”). W przypadku spełnienia określonych wymogów zarówno wypłata dywidendy przez polską spółkę, jak i otrzymanie dywidendy przez polskiego podatnika może korzystać ze zwolnienia z CIT. Rozwiązanie to, przewidziane m.in. art. 20, art. 20 i art. 22c ustawy CIT stanowi wdrożenie Dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r.;
  • zwolnienie z tzw. podatku u źródła w odniesieniu do płatności odsetkowych oraz należności licencyjnych (m.in. płatności za prawa autorskie, znaki towarowe, know-how). Zwolnienie to może mieć zastosowanie pod warunkiem spełnienia ściśle określonych warunków w przypadku płatności dokonywanych przez polskie spółki na rzecz powiązanych spółek z siedzibą w jednym z Państw Członkowskich UE. Preferencja przewidziana w art. 21 i art. 22c ustawy CIT stanowi implementację Dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r.;
  • stosowanie jednakowych regulacji do transakcji restrukturyzacyjnych (m.in. połączeń, podziałów spółek, wymiany udziałów) w sytuacjach transgranicznych i krajowych. Zrównanie skutków podatkowych restrukturyzacji krajowych i restrukturyzacji wewnątrzunijnych stanowi wdrożenie Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r.

Podkreślenia wymaga, że powyższe regulacje funkcjonujące w ustawie CIT znajdują zastosowanie w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych, w których biorą udział podmioty mające siedzibę w jednym z Państw Członkowskich UE bądź w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego [dalej: EOG].

W przypadku twardego Brexitu, który nie przewidywałby żadnych przepisów przejściowych dotyczących wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, istnieje ryzyko, że powyższe zwolnienia (preferencje) zawarte w ustawie CIT mogą przestać być stosowane w przypadku transakcji, której stroną będzie podmiot mający siedzibę w Wielkiej Brytanii.

Niemniej należy zaznaczyć, że w sytuacji, gdy – pomimo twardego Brexitu – Wielka Brytania pozostanie członkiem EOG, opisane wyżej rozwiązania wciąż będą mogły znaleźć zastosowanie w odniesieniu do zdarzeń gospodarczych z podmiotami brytyjskimi.

Pragniemy zauważyć, że w przypadku gdy w ramach bezumownego Brexitu Wielka Brytania opuści zarówno Unię Europejską i EOG (co w rezultacie uniemożliwi stosowanie opisanych wcześniej zwolnień), to w sytuacji transakcji transgranicznych pomiędzy polskimi i brytyjskimi podmiotami zastosowanie będą mogły znaleźć przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią [dalej: UPO]. Innymi słowy, w sytuacji braku możliwości zwolnienia z podatku w Polsce na podstawie ustawy CIT dywidend bądź należności licencyjnych wypłacanych pomiędzy spółkami polskimi a brytyjskimi, będzie istniała możliwość zastosowania preferencji (zwolnień/obniżonych stawek podatku) ustalonych w UPO.

Dla Państwa wygody będziemy monitorować powyższą kwestię i na bieżąco informować o potencjalnych konsekwencjach podatkowych zarówno umownego, jak i twardego Brexitu.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Tomasz Miszograj
tomasz.miszograj@ptpodatki.pl
(22) 205 22 09