TAX ALERT 26/2017 – POWIADOMIENIE CBC-P

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin na złożenie powiadomienia CBC-P dotyczącego obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów powiązanych. Pozostał już niespełna tydzień na złożenie powiadomienia za 2016 rok.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648) jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP (bądź prowadzące działalność na terytorium RP przez zagraniczny zakład) mają obowiązek poinformować Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o tym który podmiot i w którym państwie bądź terytorium złoży raport CBC.

Powiadomienie należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego, przy czym powiadomienie za pierwszy rok objęty raportowaniem (tj. rozpoczynający się po 31 grudnia 2015 r., ale przed 1 stycznia 2017 r.) należy złożyć w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego. Powyższe oznacza, iż w przypadku grup, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym:

termin na złożenie CBC-P za 2016 rok – upłynie z dniem 31 października 2017 roku,

– termin na złożenie CBC-P za 2017 rok – upłynie z końcem 2017 roku.

Na stronie Ministerstwa Finansów (e-Deklaracje na Portalu Podatkowym) dostępny jest już formularz interaktywny powiadomienia CBC-P (www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/inne).

Powiadomienie można składać również w formie pisemnej, bez stosowania formularza CBC-P, przy czym wymagane jest podanie wszystkich tych informacji, które zawiera formularz.

Za niezłożenie powiadomienia CBC-P Szef KAS może nałożyć na podatnika karę w wysokości nie większej niż 1 mln zł.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22