TAX ALERT 27/2017 – PRZEDAWNIENIE STRATY PODATKOWEJ

Weryfikacja wysokości poniesionej straty w podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach prowadzonego przez organy postępowania podatkowego, jest niedopuszczalna w przypadku gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, w którym przedmiotowa strata została poniesiona. Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 6 listopada 2017 r. (sygn. akt II FPS 3/17).

Istota sporu, w oparciu o który NSA podjął omawianą uchwałę, dotyczyła możliwości weryfikacji przez organy podatkowe wysokości straty poniesionej w roku podatkowym, za który zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. W sprawie nie było sporne, iż zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2007 r. uległo przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2013 r. Mając powyższe na uwadze, w ocenie podatnika, decyzja organu odwoławczego określająca wysokość straty podatkowej za 2007 r., która została mu doręczona w 2014 r., tj. po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2007 r., była nieważna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił stanowiska podatnika, wskazując, iż organy podatkowe mają prawo badać wysokość straty podatkowej w terminie pięciu lat od upływu roku podatkowego, w którym upłynął pięcioletni okres, w którym odliczenie straty, zgodnie z przepisami ustawy CIT, było możliwe. W praktyce, stanowisko WSA sankcjonowałoby ponad dziesięcioletnie prawo organów podatkowych do zakwestionowania wysokości straty podatkowej.

Skład NSA rozpatrujący wniesioną przez podatnika skargę kasacyjną od wyroku WSA uznał powyższą kwestię za zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, w związku z czym skierował sprawę do rozstrzygnięcia w drodze uchwały poszerzonego składu NSA.

W omawianej uchwale NSA zajął stanowisko korzystne dla podatników, zgodnie z którym, nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok. W ustnym uzasadnieniu motywów uchwały NSA wskazał, że skutkiem upływu terminu przedawnienia, poza wygaśnięciem samego zobowiązania podatkowego, jest m.in. przedawnienie prawa weryfikacji straty podatkowej.

Uchwała NSA daje podstawy do wyciągnięcia korzystnego dla podatników CIT wniosku, zgodnie z którym organy podatkowe badające poprawność rozliczeń podatnika w roku podatkowym, w którym podatnik odliczył poniesioną wcześniej stratę, nie mogą weryfikować wysokości odliczonej straty podatkowej, w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe za rok, w którym odliczona strata powstała, uległo przedawnieniu. Innymi słowy, organy podatkowe badając odliczenie przez podatnika starty podatkowej w danym roku podatkowym nie mogą cofać się do przedawnionego roku podatkowego, w którym odliczona strata powstała.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07