TAX ALERT 28/2019 – KOLEJNY PAKIET ZMIAN W AKCYZIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października br. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD 563). Projekt ten przewiduje m.in.:

  • Przedłużenie do 12 stycznia 2021 r. okresu przejściowego, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy (DD) przy dostawach wyrobów zwolnionych od akcyzy lub opodatkowanych stawką zerową ze względu na przeznaczenie.
  • Wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych i rozszerzenie kręgu podmiotów objętych obowiązkiem rejestracyjnym w akcyzie m. in. o podmioty zamierzające prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy / gazowy, pośredniczący / zużywający podmiot olejowy, podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych, jak również niektóre podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej (np. osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego) zużywające wyroby zwolnione od akcyzy lub wyroby akcyzowe objęte obniżoną stawką akcyzy w związku z przeznaczeniem na cele opałowe.
  • Wprowadzenie nowych przesłanek wykreślenia podmiotu z Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (m.in. brak możliwości skontaktowania się z podmiotem czy podanie nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym) w połączeniu z natychmiastowa wykonalnością decyzji o wykreśleniu.
  • Wprowadzenie nowego przypadku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku gdy podmiot odbierający celowo poświadcza nieprawdę co do tożsamości otrzymanego wyrobu lub jego ilości w raporcie odbioru.
  • Rozszerzenie katalogu przemieszczeń objętych monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 m.in. o przemieszczenia importowanych i eksportowanych wyrobów zwolnionych od akcyzy oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, a także przemieszczenia wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy do finalnych nabywców węglowych, którzy nabywają w ciągu roku kalendarzowego powyżej 30 mln kg tych wyrobów.
  • Uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, w tym wprowadzenie możliwości sporządzenia e-DD już po dostarczeniu wyrobów (tzw. dorejestrowanie), wprowadzenie szerszej możliwości dokonywania przemieszczeń podstawie tzw. „zbiorczego e-DD”, wprowadzenie możliwości dokonywania przemieszczeń niektórych wyrobów na podstawie jednego projektu e-DD sporządzanego dla wszystkich przemieszczanych wyrobów oraz przemieszczanych więcej niż jednym środkiem transportu, do jednego podmiotu zużywającego.
  • Uregulowanie zasad dokonywania przeładunku wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD.
  • Wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym.
  • Uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD: zasady te zostały określone w sposób analogiczny jak w przypadku przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Wyżej opisane zmiany to jedynie zarys regulacji zawartych w projekcie. Projekt wprowadza wiele szczegółowych rozwiązań, które wymagają dokonania szczegółowej analizy pod kątem ich wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Uwagi do projektu w ramach konsultacji mogą być składane do dnia 25 października br.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy nr 11224
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37