Tax Alert 28/2015 – OBNIŻONA STAWKA VAT A PODOBIEŃSTWO TOWARÓW

Jak już wcześniej informowaliśmy, 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny nie wydał uchwały dotyczącej opodatkowania preferencyjnymi stawkami VAT towarów podobnych do artykułów spożywczych wymienionych w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT. Wczoraj sprawa ta została rozpoznana przez 7-osobowy poszerzony skład NSA, który oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie z 20 grudnia 2013 r. (sygn. I SA/Kr 1532/13), potwierdzającego prawidłowość interpretacji indywidualnej, w której organ podatkowy odmówił wnioskodawcy prawa do stosowania 5% stawki VAT do dostaw napojów bezalkoholowych klasyfikowanych do grupowania PKWiU 11.07.19.0, niespełniających warunków przewidzianych przez ustawodawcę w załączniku nr 10 do ustawy VAT (tzn. gazowanych, zawierających w składzie surowcowym mniej niż 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego).

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie NSA podkreślił, że istotą pytania stanowiącego przedmiot interpretacji indywidualnej było rozstrzygnięcie, czy w kwestii stawek podatkowych w odniesieniu do środków spożywczych można – zamiast polskich przepisów – stosować bezpośrednio art. 98 ust. 2 i 3 w związku z Załącznikiem III do Dyrektywy VAT.

Zdaniem Sądu, przepis Dyrektywy VAT dotyczący stawek obniżonych nie ma charakteru bezwarunkowego (nie jest obligatoryjny dla państwa członkowskich), a jedynie formułuje opcję wyboru (na jego podstawie państwa członkowskie mogą, ale nie muszą, wprowadzić jedną lub dwie stawki obniżone dla artykułów spożywczych). W związku z tym przepis Dyrektywy nie sprzeciwia się stosowaniu obniżonych stawek VAT w oparciu o PKWiU na podstawie art. 41 ust. 2 i 2a ustawy VAT.

NSA stwierdził również, że sąd I instancji dokonał wystarczającej analizy dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego podobieństwa i słusznie uznał, że napojów sprzedawanych przez skarżącą nie można uznać za podobne do napojów wskazanych przez ustawodawcę w ustawie VAT jako podlegających opodatkowaniu stawką obniżoną i dlatego nie zachodzi też konieczność skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału w tej sprawie.
W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
(22) 205 22 08
maciej.grochulski@ptpodatki.pl