TAX ALERT 28/2016

Podmiot przejmujący może korzystać z mocy ochronnej interpretacji indywidualnych wydanych dla podmiotu przejmowanego

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) w wyroku z 22 listopada 2016 r. uznał, że spółka przejmująca (następca prawny) uzyskuje ochronę prawną wynikającą z interpretacji indywidualnych otrzymanych przez spółkę przejmowaną, w zakresie i na warunkach, jakie przysługiwały spółce przejmowanej przed jej przejęciem.

Powyższy wyrok NSA był odpowiedzią na skargę spółki przejmującej do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zakwestionował sukcesję praw ochronnych i gwarancyjnych, wynikających z otrzymanych przez spółkę przejmowaną interpretacji indywidualnych w przypadku połączenia spółek.

Zdaniem NSA, następca prawny (spółka przejmująca) jest objęty ochroną prawną, wynikającą z zastosowania się do interpretacji indywidualnych otrzymanych przez poprzednika prawnego (spółkę przejętą), także w odniesieniu do zdarzeń zaistniałych po połączeniu, gdy istotne elementy stanu faktycznego i prawnego odpowiadają opisowi przedstawionemu w interpretacji indywidualnej wydanej na prośbę spółki przejmowanej. Oznacza to, że w sytuacji, gdy po połączeniu będą miały miejsce zdarzenia opisane w interpretacji indywidualnej, otrzymanej przez spółkę przejmowaną, spółka przejmującą, jeżeli zastosuje się do tej interpretacji, będzie mogła skorzystać z jej mocy ochronnej. Ochrona prawna spółki przejmującej będzie odpowiadać zakresowi ochrony, jaki w takim przypadku przysługiwałby podmiotowi przejmowanemu.

Należy zauważyć że jest to już kolejny, w ostatnim czasie, wyrok NSA, w którym sąd ten zaprezentował powyższe podejście, niewątpliwie korzystne dla podatników.