TAX ALERT 28/2017 – DEFINICJA PIERWSZEGO ZASIEDLENIA NIEZGODNA Z DYREKTYWĄ VAT – WYROK TSUE

Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2017 r. w wyroku w polskiej sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że definicja „pierwszego zasiedlenia” zawarta w ustawie VAT jest niezgodna z Dyrektywą VAT w zakresie, w jakim uzależnia wystąpienie „pierwszego zasiedlenia” od dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (np. sprzedaży nieruchomości, oddania jej w najem, dzierżawę). Zdaniem Trybunału wymóg ten nie znajduje podstaw w Dyrektywie VAT. W praktyce oznacza to, że ze zwolnienia z VAT powinna korzystać np. dostawa budynku, który po wybudowaniu wykorzystywany był wyłącznie na cele własnej działalności podatnika.

Należy zaznaczyć, że ww. stanowisko jest zgodne z wcześniejszymi orzeczeniami NSA (np. wyrok z 14 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 382/14), było już również akceptowane w niektórych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe.

W ww. wyroku Trybunał odniósł się również do drugiego warunku, który powoduje, iż w danym przypadku ma miejsce „pierwsze zasiedlenie”, tj. do przypadku ulepszenia budynku/budowli przekraczającego 30 proc. ich wartości. W ocenie Trybunału tak skonstruowany warunek jest dopuszczalny, o ile będzie on dotyczył sytuacji, w których budynek był przedmiotem „istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jego wykorzystania lub w celu znaczącej zmiany warunków jego zasiedlenia”. Jakkolwiek więc Trybunał potwierdził generalnie prawidłowość ww. regulacji, to wskazane zastrzeżenie może być podnoszone w ewentualnych sporach z organami podatkowymi na tym tle jako argument, że kryterium 30% wartości ulepszenia nie jest przesądzające/wyłączne i że w danych okolicznościach – mimo ulepszeń o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej – nie powinny one powodować powrotu obiektu do stanu „przed pierwszym zasiedleniem”.

Należy się liczyć, że w związku z wyrokiem Trybunału ustawodawca zmodyfikuje w przyszłości definicję „pierwszego zasiedlenia” zawartą w ustawie VAT. Do tego czasu, podatnicy mogą stosować regulacje zawarte w ustawie VAT, jak też – w razie, gdyby było to dla nich korzystne – powoływać się bezpośrednio na prawo unijne, w tym omawiany wyrok. Warto również przypomnieć, że wspomniany wyrok może być podstawą do ubiegania się np. o zwrot VAT w odniesieniu do przeszłych transakcji, od których został naliczony i odprowadzony VAT właśnie z uwagi na „ponowne pierwsze zasiedlenie
spowodowane modernizacją obiektu o wymiarze przekraczającym 30% jego wartości początkowej. W
celu skorzystania w pełni z dobrodziejstwa wyroku Trybunału stosowny wniosek o stwierdzenie
nadpłaty powinien zostać złożony w terminie 30 dni od daty publikacji sentencji wyroku.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18