Tax Alert 29/2015 – PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI W ZAMIAN ZA UDZIAŁY NABYTE W CELU UMORZENIA – SKUTKI W ZAKRESIE VAT

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę, z której wynika, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi, w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem NSA, w świetle ustawy o VAT przekazanie nieruchomości w takich okolicznościach stanowi odpłatną dostawę towarów, ponieważ skutkuje przeniesieniem ekonomicznego władztwa nad rzeczą. Przeniesienie to następuje za wynagrodzeniem w postaci udziałów posiadających określoną wartość.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie NSA odwołał się m. in. do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym akcentowana jest możliwość oddzielenia dostawy towarów od czynności towarzyszących (uznania danej czynności za dostawę towarów tylko w określonej części). Na tej podstawie NSA doszedł do wniosku, że w analizowanej sytuacji do dostawy towarów (przeniesienia prawa do dysponowania nieruchomością jak właściciel) dochodzi w ramach instytucji umorzenia udziałów (instytucja ta ma charakter złożony, składa się z określonych czynności faktycznych i prawnych). Okoliczność, że samo nabycie udziałów w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu VAT nie może przesądzać o braku opodatkowania czynności przekazania nieruchomości, która to czynność, w świetle ustawy VAT, wypełnia warunki dostawy towarów.

Rozstrzygnięcie NSA jest efektem rozbieżnych stanowisk prezentowanych do tej pory przez sądy administracyjne i kończy dotychczasowy spór między podatnikami i organami podatkowymi w tym zakresie. Nie wpisuje się jednak w korzystną dla podatników linię orzeczniczą (o wydanie uchwały takiej treści wnioskował Minister Finansów, który złożył skargę kasacyjną od korzystnego dla strony wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 marca 2014 r., sygn. III SA/Gl 1550/13).

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08