TAX ALERT 3/2019- NOWE WARUNKI BEZGOTÓWKOWEGO ROZLICZANIA VAT W IMPORCIE

Jedynie do końca kwietnia br. będzie możliwe bezgotówkowe rozliczanie podatku VAT z tytułu importu towarów przy wykorzystaniu pozwolenia na stosowanie uproszczonej procedury celnej wydanego dla agencji celnej działającej jako tzw. przedstawiciel bezpośredni importera.

Powyższe wynika z upływu okresu przejściowego, w którym pozwolenia wydane na podstawie nieobowiązującego już Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) muszą zostać dostosowane do wymogów Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), który wszedł w życie 1 maja 2016 r. W opinii Ministerstwa Finansów przepisy UKC nie pozwalają na korzystanie przez importera z tego ułatwienia jeśli zgłoszenie celne składane jest w imieniu innego podmiotu (importer) niż posiadacz pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej (agencja celna). Tymczasem, agencja celna działająca jako przedstawiciel bezpośredni zgłasza towar do odprawy w imieniu importera, a nie swoim.

W konsekwencji, korzystanie z bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT w imporcie towarów po 30 kwietnia 2019 r. będzie możliwe wyłącznie jeśli:

  • agencja celna, która posiada pozwolenie na stosowanie celnej procedury uproszczonej wyrazi zgodę na dokonywanie odpraw z wykorzystaniem tego pozwolenia działając jako przedstawiciel pośredni importera (zgłoszenie dokonywane jest wówczas w imieniu agencji celnej ale na rzecz importera). Należy jednak pamiętać, iż taka forma przedstawicielstwa celnego wiąże się ze współodpowiedzialnością agencji celnej za dług celny, co może pociągać za sobą wyższe koszty obsługi celnej;

lub

  • importer uzyska we własnym zakresie pozwolenie na stosowanie celnej procedury uproszczonej lub status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). Zwracamy jednak uwagę, że uzyskanie własnego pozwolenia lub statusu AEO jest procesem długotrwałym. Ponadto, z uwagi na rozbudowane wymogi prawne rozwiązanie to nie dla wszystkich podmiotów będzie dostępne lub uzasadnione ekonomicznie.

W przypadku braku możliwości zastosowania któregoś w ww. rozwiązań importerzy powinni przygotować się na konieczność gotówkowego rozliczenia podatku VAT wykazanego w importowych zgłoszeniach celnych składanych od 1 maja 2019 r. albo rozważyć dokonanie zmian w łańcuchu dostaw.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37