TAX ALERT 30/2019 – ZMIANY DOTYCZĄCE KONCESJI PALIWOWYCH I REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH PALIWA CIEKŁE

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (projekt z dnia 25 października 2019 r. Projekt w istotny sposób modyfikuje przedmiotowy wykaz zarówno w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem jak i poprzednią wersją projektu z dnia 12 sierpnia br. W wyniku proponowanych zmian istotna grupa podmiotów, również takich, które dotąd nie miały do czynienia z obowiązkami wynikającymi z Prawa Energetycznego, zostanie objęta obowiązkami w zakresie uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących (dalej: RPP).

Zwracamy uwagę, że o ile w rozporządzeniu Minister Energii nie zastrzegł inaczej, paliwa ciekłe wymienione w wykazie będą podlegać ww. obowiązkom bez względu na ich przeznaczenie, czyli również w przypadku wykorzystania w celach innych niż energetyczne.

Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie to:

  • objęcie obowiązkiem wpisu do RPP wyrobów klasyfikowanych do kodów CN 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80 (preparaty smarowe);
  • objęcie obowiązkiem koncesyjnym wyrobów klasyfikowanych do kodów CN 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99 (w ramach ciężkich olejów opałowych);
  • objęcie obowiązkiem koncesyjnym wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 2901 10 00 (węglowodorów alifatycznych nasyconych, w tym izobutanu), z wyłączeniem m.in. produktów przeznaczonych na cele inne niż energetyczne;
  • w przypadku gazu płynnego LPG dodanie wyłączenia z obowiązku koncesyjnego oraz wpisu do RPP w przypadku przeznaczenia gazu do celów innych niż energetyczne. Przykładowo, według uzasadnienia projektu, wyłączenie to może dotyczyć gazu płynnego LPG wykorzystywanego jako gaz pędny do aerozoli, przeznaczonego do kartuszy do narzędzi budowlanych typu gwoździarki i lutownice, oraz gazu do zastosowań laboratoryjnych, analitycznych, dydaktycznych i naukowo-badawczych;
  • wyłączenie z obowiązku koncesyjnego oraz obowiązku uzyskania wpisu do RPP alkoholu etylowego skażonego i pozostałych wyrobów alkoholowych skażonych o kodzie CN 2207 20 00, przeznaczonych na cele inne niż energetyczne;
  • w przypadku smarów klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85 – wyłączenie z obowiązku wpisu do RPP parafiny ciekłej, poliizobutenu oraz uwodornionego poliizobutenu, przeznaczonych na cele inne niż energetyczne;
  • objęcie obowiązkiem koncesyjnym oraz obowiązkiem wpisu do RPP wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 2707 50 00 (pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych); w przypadku wyrobów klasyfikowanych do CN 2710 12 51 i CN 2710 12 59, jeśli w wydanej już koncesji lub treści wpisu do RPP nie znalazły się one łącznie, konieczne może okazać się złożenie wniosku o zmianę treści koncesji lub wpisu do RPP.

Dodatkowo, projekt aktualizuje nazwy niektórych paliw ciekłych. Według uzasadnienia projektu, zmiany te mają charakter wyłącznie semantyczny, a nie merytoryczny. Niemniej, zalecane jest ich szczegółowe przeanalizowanie w kontekście obowiązków wynikających z przepisów Prawa Energetycznego.

Projekt przewiduje wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 grudnia 2019 r. Wyjątkiem są zmiany w zakresie obowiązku koncesyjnego dotyczące wyrobów klasyfikowanych do CN 2707 50 00, CN 2901 10 00, CN 2707 99 19, 2707 99 91 i 2707 99 99 oraz w zakresie obowiązku wpisu do RPP dotyczące wyrobów klasyfikowanych do CN 2707 50 00, CN 3403 19 10, 3403 19 20 i 3403 19 80, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Na mocy art. 16 i 17 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), podmioty prowadzące przed dniem 1 września 2019 r. działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych oraz przywozie paliw ciekłych, które w związku ze zmianą szczegółowego wykazu paliw ciekłych będą obowiązane do uzyskania koncesji, zmiany zakresu posiadanej koncesji lub wpisu do RPP, są obowiązane złożyć stosowny wniosek do Prezesa URE w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych z terminem składania uwag do 7 listopada 2019 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37