TAX ALERT 31/2016 – NOWELIZACJA PRZEPISÓW O VAT

Uprzejmie informujemy, iż ogłoszone zostały ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. poz. 2024; dalej: Nowelizacja] oraz rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących [Dz.U. poz. 2177; dalej: Rozporządzenie].

Nowelizacja ustawy o VAT

Najistotniejsze zmiany wynikające z Nowelizacji dotyczą:

 • przedłużenia okresu obowiązywania stawek VAT w wysokości 8% i 23% – do 31 grudnia 2018 r.;
 • uchylenia art. 43 ust. 13 ustawy o VAT przewidującego zwolnienie z VAT dla usług stanowiących element zwolnionych od podatku usług ubezpieczeniowych/finansowych (konsekwentnie, uchylony został również art. 43 ust. 14 ustawy o VAT);
 • przywrócenia tzw. sankcji w VAT – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie rozliczeń w VAT organy będą obowiązane ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe [DZP] w wysokości 30% stwierdzonego zaniżenia zobowiązania/kwoty różnicy podatku. Przewidziana została również stawka obniżona DZP w wysokości 20% oraz podwyższona – w wysokości 100%;
 • wyłączenia możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez podatników innych niż tzw. mali podatnicy. Możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT wyłączona została również w stosunku do małych podatników przez pierwsze 12 miesięcy po rejestracji na VAT;
 • wyłączenia możliwości składnia kwartalnych informacji podsumowujących;
 • nałożenia na podatników obowiązku składania deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących w formie elektronicznej;
 • przyznania organom dodatkowych uprawnień w zakresie weryfikacji zasadności zwrotu VAT, polegających m.in. na możliwości weryfikacji rozliczeń innych podmiotów biorących udział w transakcjach, w związku z którymi podatnik ubiega się o zwrot podatku;
 • zaostrzenia warunków ubiegania się o zwrot VAT w terminie przyśpieszonym, tj. 25 dni;
 • podwyższenia kwoty zwolnienia z VAT dla tzw. drobnych przedsiębiorców – do 200.000 zł;
 • zmodyfikowania zasad odliczania VAT naliczonego z tytułu transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, w szczególności wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług;
 • odejścia od zasady „automatycznej” rejestracji na VAT – Nowelizacja przewiduje, iż organ podatkowy będzie uprawniony do odmowy rejestracji na VAT bez zawiadamiania wnioskodawcy;
 • rozszerzenia katalogu sytuacji, w których organ podatkowy będzie uprawniony do wykreślenia z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT czynnych.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem przepisów uchylających art.43 ust. 13 i ust. 14 ustawy o VAT, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Rozporządzenie

Rozporządzenie przewiduje podobny katalog zwolnień jak rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które obowiązuje do 31 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie rozszerza zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy wykorzystywaniu kasy rejestrującej o: (i) usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, (ii) usługi prawnicze oraz (iii) usługi doradztwa podatkowego, o ile świadczone są „na odległość”, a usługodawca otrzyma zapłatę za pośrednictwem banku/SKOK.

W przeciwieństwie do poprzednich rozporządzeń w ww. kwestii, które wprowadzane były na okres dwóch lat, Rozporządzenie będzie obowiązywać jedynie przez rok – wejdzie ono w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2017 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18