TAX ALERT 32/2019 – SYMBOLICZNA DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY PRZEZ JST NIE UPRAWNIA DO ODLICZENIA VAT – WYROK 7 SĘDZIÓW NSA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 października 2019 r. zapadł wyrok w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 164/17) dotyczący skutków na gruncie VAT zmiany formy użytkowania infrastruktury przez jednostkę organizacyjną gminy [tu: GOK] z nieodpłatnej na odpłatną za symboliczną kwotę.

W powyższym wyroku NSA rozstrzygnął, że obowiązana do zaspokojenia potrzeb wspólnoty w ramach zadań własnych gmina, która dla tego celu działając w charakterze organu władzy publicznej, poniosła wydatki inwestycyjne dla wytworzenia infrastruktury, którą to infrastrukturę dla realizacji tych zadań przekazała do bezpłatnego użytkowania odrębnej samorządowej jednostce organizacyjnej – w związku ze zmianą formy tego przekazania z nieodpłatnej na odpłatną, z ustaleniem symbolicznej kwoty odpłatności, gmina nie działa jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą. W takim przypadku zdaniem NSA nie zachodzi bowiem wyraźny wzajemny związek pomiędzy świadczeniem gminy a symbolicznie określoną kwotą odpłatności.

Wyrok NSA oznacza m.in., iż pomimo zawarcia przez gminę odpłatnej umowy dzierżawy, w powyższej sytuacji gminie nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na wydzierżawianą infrastrukturę.

Należy zauważyć, że wyrok został wydany na tle określonego stanu faktycznego zgodnie z którym, gmina w pierwszej kolejności przeznaczyła boisko, czyniąc uprzednio na nie wydatki inwestycyjne, do bezpłatnego użytkowania, a następnie przekazała je w dzierżawę samorządowej instytucji kultury za symboliczny czynsz – przy czym sposób wykorzystywania boiska przed jak i po zawarciu umowy nie uległ zmianie. Jednak, biorąc pod uwagę uzasadnienie ustne wyroku, wydaje się, że jego tezy mogą rozciągać się również na inne sytuacje, w których samorządy udostępniają swoją infrastrukturę za minimalną / nierynkową odpłatnością.

W rezultacie powyższe orzeczenie może mieć bardzo istotne konsekwencje dla wszystkich samorządów, które wydzierżawiają lub oddają do odpłatnego użytkowania własną infrastrukturę swoim jednostkom organizacyjnym np. instytucjom kultury lub spółkom z o.o. jak również innym podmiotom trzecim. W szczególności, w przypadku gdy kwota czynszu z tytułu takiej dzierżawy / odpłatności za użytkowanie, ma minimalną wartość, a tym samym może zostać ona uznana za cenę nierynkową, prawo samorządów do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na tą infrastrukturę może zostać zakwestionowane.  

W konsekwencji rekomendujemy przeanalizowanie zawartych umów na odpłatne udostępnianie infrastruktury, w szczególności umów dzierżawy, pod kątem tez przedstawionego wyroku NSA, w szczególności w celu oceny ewentualnego ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT naliczonego.

W tym względzie z chęcią pomożemy w przeprowadzeniu powyższej analizy, bazując tym zakresie na naszym doświadczeniu i eksperckiej wiedzy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z powyższym tematem, uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
Doradca podatkowy
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Robert Trzonkowski
Doradca podatkowy
robert.trzonkowski@ptpodatki.pl
533 677 758