TAX ALERT 32/2020 – ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT – PUBLIKACJA WYROKU TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE

W nawiązaniu do naszego Tax Alertu nr 30/2020, uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2020 r.
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowany został wyrok Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r., w sprawie dotyczącej zgodności z regulacjami
unijnymi przepisów polskiej ustawy VAT, w zakresie tzw. ulgi na złe długi (C-335/19) [dalej: Wyrok].

Dla przypomnienia, w Wyroku TSUE zakwestionował zgodność art. 89a ustawy VAT z dyrektywą VAT
w zakresie, w jakim uzależnia on prawo podatnika (wierzyciela) do skorygowania in minus podstawy
opodatkowania i VAT należnego z tytułu nieuregulowanych wierzytelności od (i) statusu dłużnika (tj.
rejestracji na VAT oraz nieznajdowania się w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie
likwidacji) oraz od (ii) statusu podatnika (wierzyciela) (tj. rejestracji na VAT), w określonych
momentach, wskazanych w tym przepisie.

Publikacja Wyroku oznacza, iż z dniem 7 grudnia 2020 r. rozpoczęły bieg:

  • miesięczny termin na złożenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego;

Termin ten dotyczy podatników, których nieskuteczne starania o odzyskanie należnego VAT
w związku z nieściągalnymi wierzytelnościami, zostały zakończone na etapie ostatecznej decyzji
organu podatkowego. Ostatni dzień terminu na złożenie wspomnianego wniosku przypada
7 stycznia 2021 r.

  • trzymiesięczny termin za złożenie wniosku o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego;

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego będzie możliwe w przypadku
podatników, których brak prawa do skorzystania z ulgi na złe długi został stwierdzony
w prawomocnym orzeczeniu sądu administracyjnego. Termin na złożenie wniosku upływa
w dniu 8 marca 2021 r.

Dla porządku należy wspomnieć, że uwzględnienie wniosku o wznowienie postępowania nie
powoduje „automatycznie” wydania merytorycznego rozstrzygnięcia na korzyść podatnika. W takim
przypadku, co do zasady, sprawa jest przedmiotem ponownej weryfikacji ze strony organu
podatkowego/sądu administracyjnego.

Warto zaznaczyć, że w trwających postępowaniach podatnicy są uprawnieni do powoływania się na
Wyrok w każdym czasie (tj. do momentu ich ostatecznego/prawomocnego zakończenia).

Należy również wskazać, że w przypadku niektórych podatników (wierzycieli), u których w wyniku
Wyroku powstała nadpłata w VAT, są uprawnieni do złożenia wniosku o jej stwierdzenie i zwrot (przy
czym wraz z wnioskiem podatnik zobowiązany jest złożyć stosowną korektę deklaracji VAT). W takim
przypadku zwrot nadpłaty powinien nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez
podatnika. Zasadniczo prawo do złożenia takiego wniosku ograniczone jest ogólnym terminem
przedawnienia prawa do zwrotu nadpłaty (które wygasa po upływie terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego).

Z uwagi na nieodległy upływ terminów na wzruszenie postępowań podatkowych
i sądowoadministracyjnych, rekomendujemy weryfikację postępowań w przedmiocie ulgi na złe długi,
w których byli Państwo stroną, pod kątem możliwości ich wznowienia.

W razie zainteresowania z Państwa strony wznowieniem niekorzystnie zakończonych postępowań
podatkowych lub sądowoadministracyjnych, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Piotr Stryjewski
Adwokat, doradca podatkowy
piotr.stryjewski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 30