Tax Alert 3/2016 – ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH – ZMIANY OD 1 stycznia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy –  Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649), która wprowadza nowe zasady obliczania odsetek od zaległości podatkowych.

Nowelizacja pozwala kalkulować odsetki od zaległości podatkowych w oparciu o 50% stawki podstawowej (przed 1 stycznia 2016 r. było to 75% stawki podstawowej). Warunkiem zastosowania 50% stawki odsetek za zwłokę jest zarówno: (i) złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz (ii) zapłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Obniżona stawka odsetek nie ma zastosowania w przypadku korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia – złożonej po zakończeniu kontroli podatkowej lub na skutek czynności sprawdzających. Co do zasady, możliwość obliczania odsetek od zaległości podatkowych w oparciu o 50% stawki podstawowej dotyczy zaległości powstałych po 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie przepisy przejściowe ustawy nowelizującej (art. 19) określają, iż 50% stawka odsetek ma zastosowanie do zaległości powstałych przed 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji i zapłaty zaległości podatkowej w wciągu 7 dni od złożenia korekty.

Dlatego, jeżeli rozważają Państwo składanie korekt deklaracji za okresy sprzed 1 stycznia 2016 r. i zapłatę zaległego podatku, to w przypadku złożenia korekty do 30 czerwca 2016 r. i zapłaty zaległości mogą Państwo skalkulować odsetki w oparciu o 50% stawkę i zmniejszyć przez to kwotę obciążeń fiskalnych.

Niemniej zwracamy również uwagę, iż zmiany Ordynacji podatkowej przewidują, iż stawka odsetek od zaległości podatkowych może wynieść 150% stawki podstawowej. Podwyższona stawka będzie miała zastosowanie do zaległości podatkowych w VAT oraz akcyzie (i) zidentyfikowanych podczas kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, (ii) po korekcie deklaracji złożonej w wyniku zawiadomienia o kontroli podatkowej oraz dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, jeżeli (w obu przypadkach) kwota zaległości przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż 5-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Podwyższona stawka może mieć również zastosowanie do zaległości w VAT i akcyzie w przypadku ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07