TAX ALERT 3/2017 – MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW WRAŻLIWYCH MOŻLIWE JUŻ OD MARCA 2017

W dniu 10 lutego 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (dalej: „ustawa”), która nakłada na podmioty gospodarcze nowe obowiązki związane z przewozem niektórych towarów. Głosowanie ustawy w Senacie zaplanowane zostało na 21 lutego 2017 r., a zatem coraz bardziej prawdopodobne staje się, że nowe regulacje wejdą w życie już w marcu br.

Jak wskazywaliśmy w Tax Alercie nr 18/2016, ustawa wprowadza system kontroli przewozu drogowego towarów uznawanych za wrażliwe z punktu widzenia ryzyka powstania nadużyć podatkowych. Kształt systemu monitorowania przewozu zawarty w uchwalonej ustawie uległ jednak istotnym zmianom w stosunku do pierwotnego projektu, opisywanego przez nas w listopadzie ubiegłego roku:

 • Katalog towarów, których przewóz będzie podlegał monitorowaniu został zasadniczo określony w ustawie. Przedmiotem nowych obowiązków nadal będzie przewóz szerokiej gamy towarów m.in. paliw silnikowych i pochodnych, w tym biodiesela, dodatków do paliw, olejów smarowych, odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalników i rozpuszczalników, alkoholu etylowego bez znaków akcyzy, w tym całkowicie skażonego zawartego w innych wyrobach, oraz suszu tytoniowego.
 • Co do zasady monitorowaniu podlegać będą przesyłki o masie brutto przekraczającej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów. Jednak w przypadku niektórych kategorii towarów przewożonych w opakowaniach jednostkowych o pojemności przekraczającej wartości progowe (np. powyżej 5 litrów w przypadku alkoholu etylowego bez znaków akcyzy) będą one podlegać systemowi monitorowania niezależnie od wielkości przesyłki i liczby opakowań w przesyłce. Odrębne zasady przewidziano dla przewozu alkoholu całkowicie skażonego oraz suszu tytoniowego.
 • Zrezygnowano z objęcia obowiązkami m.in. szeregu olejów roślinnych. Oleje te mogą jednak zostać wpisane na dodatkową listę wyrobów podlegających monitorowaniu, która zostanie określona w rozporządzeniu Ministra Finansów.
 • Monitorowaniem objęty będzie przewóz towarów po drogach publicznych, bez względu na ładowność pojazdu.
 • Podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy pozostaje dokonanie zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru oraz obowiązek uzupełniania i aktualizacji tego zgłoszenia.
 • W przypadku wysyłki towarów na lub z terytorium kraju zobowiązanym do dokonania zgłoszenia przewozu w rejestrze będzie podmiot wysyłający, tj. podmiot dokonujący ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub eksportu towarów w rozumieniu ustawy o VAT.
 • W przypadku dostawy krajowej podmiot odbierający zobowiązany będzie uzupełnić zgłoszenie o informację o odbiorze towaru.
 • W przypadku przywozu towarów na teren kraju zobowiązanym do dokonania zgłoszenia będzie podmiot odbierający tj. podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Podmiot ten będzie zobowiązany, przed rozpoczęciem przewozu towaru na terytorium kraju, przesłać do rejestru zgłoszenie, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi.
 • Monitorowaniu nie będzie podlegać przewóz towarów, który nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli przewożonym towarom towarzyszyć będzie dokument potwierdzający przesunięcie międzymagazynowe wystawiony przez nadawcę towarów. Wyłączenie to nie dotyczy tranzytu przez terytorium kraju, który będzie podlegać monitorowaniu.
 • Zrezygnowano z obowiązku wyposażenia środków transportu w lokalizatory GPS.
 • Zgłoszenia operacji przewozu towarów w Systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) dokonywane będą za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) – usługa „e-Przewóz”.
 • Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jednakże przepisy dotyczące kar za nieprzestrzeganie obowiązków wskazanych w ustawie wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r.

W związku z powyższym rekomendujemy dokonanie weryfikacji czy towary, które Państwo przywożą z zagranicy, wywożą za granicę, dostarczają na terenie kraju lub przewożą znajdują się na liście towarów, których przewóz będzie podlegał monitorowaniu. Jeśli takie przypadki występują lub mogą wystąpić w przyszłości niezbędne będzie wdrożenie odpowiednich procedur wewnętrznych, które umożliwią prawidłowe wywiązywanie się z nowych obowiązków, poinformowanie kontrahentów o ciążących na nich obowiązkach i możliwych opóźnieniach dostaw w pierwszym okresie funkcjonowania systemu SENT, a także dostosowanie umów na dostawy i przewóz towarów podlegających monitorowaniu.

Podmioty objęte obowiązkami zawartymi w ustawie powinny również dokonać rejestracji na platformie PUESC, a także na bieżąco śledzić prace testowe systemu związane z uruchomieniem systemu SENT, tak aby móc obsługiwać operacje przewozowe w tym systemie od pierwszego dnia obowiązywania nowych regulacji.

W razie pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT
Bartosz Bołtromiuk

bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37