TAX ALERT 34/2020 – ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Uprzejmie informujemy, iż Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług. Ustawa czeka teraz już zatem jedynie na podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Niżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych nowych rozwiązań, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania VAT – tzw. Pakiet SLIM VAT:

 • wydłużenie terminu odliczenia VAT (bez konieczności korekty) łącznie do 4 okresów rozliczeniowych dla podatników rozliczających się miesięcznie. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie obecnie obowiązujące rozwiązanie pozostaje bez zmian, tj. tacy podatnicy będą mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabędą to prawo lub w 2 następnych okresach rozliczeniowych
 • wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników kursów walut zgodnych z kursami walut stosowanymi do celów podatku dochodowego – podatnicy będą mogli przeliczać podstawę opodatkowania w VAT wyrażoną w walucie obcej na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. Po wyborze takiego rozliczenia podatnik będzie obowiązany do jego stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym je wybrał;
 • istotne zmiany w zakresie metodologii pozwalającej na obniżenie podstawy opodatkowania i VAT należnego z tytułu wystawienia faktur korygujących sprzedażowych in minus, na które to zmiany rekomendujemy zwrócić szczególną uwagę (ze względu na potencjalne ryzyka związane ze stosowaniem nowych przepisów, zwłaszcza po stronie nabywców). Jednocześnie umożliwiono podatnikom stosowanie dotychczasowych zasad potwierdzania faktu otrzymania przez kontrahenta faktur korygujących in minus, jeszcze przez cały 2021 r. Warunkiem jest podpisanie z kontrahentem, przed datą wystawienia pierwszej faktury korygującej w 2021 r., stosownego porozumienia w tym zakresie;
 • uregulowanie wprost kwestii dotyczącej momentu rozliczania faktur korygujących in plus. Nowa regulacja potwierdza dotychczasową praktykę, iż w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu, korekty będzie należało dokonać w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania;
 • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży, tj. usług, które po nabyciu są przenoszone/odsprzedawane na rzecz kolejnego nabywcy (tzw. refakturowanie usług);
 • wydłużenie z 2 na 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów;
 • podwyższenie z 10 zł do 20 zł limitu uprawniającego do uznania nieodpłatnie przekazywanych towarów za prezenty o małej wartości (bez konieczności ich ewidencjonowania).

Pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających obecnie obowiązujące regulacje w zakresie VAT m.in.:

 • zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) obejmujące przede wszystkim:

– przyznanie podatnikowi możliwości wnioskowania o WIS w stosunku do towarów klasyfikowanych według PKWiU;

– obowiązek składania przez wnioskującego o WIS oświadczenia – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – że w dniu złożenia wniosku, w zakresie wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego;

– pozbawienie ochrony wynikającej z WIS w sytuacji, gdy z decyzji wydanej przez organ podatkowy będzie wynikało, że przedmiot WIS jest elementem transakcji, która została uznana za nadużycie prawa. W tym zakresie nowe regulacje będą mogły dotyczyć także WIS wydanych przed wejściem w życie omawianej nowelizacji;

– ustanowienie terminu ważności WIS – mianowicie będzie ona ważna, co do zasady, przez okres 5 lat od dnia jej wydania, natomiast w przypadku WIS wydanych przed wejściem w życie nowelizacji, przez okres 5 lat od daty wejścia w życie nowelizacji;

 • zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) obejmujące przede wszystkim:

– doprecyzowanie w zakresie kwoty (tj. 15.000 zł), od której MPP staje się obowiązkowy;

– rozwinięcie systemu korzyści dla podatników w związku ze stosowaniem MPP – w postaci niestosowania sankcji, o której mowa w art. 112b ust. 2a ustawy VAT (tj. niestosowania 15% dodatkowego zobowiązania w VAT);

– możliwość stosowania również potrąceń pozakodeksowych do transakcji objętych obowiązkowym MPP;

– umożliwienie składania wniosku o uwolnienie środków z rachunku VAT nie tylko przez podatnika, ale również przez inne podmioty niebędące podatnikami VAT, które posiadają na rachunku VAT środki finansowe;

– wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych;

 • przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT;
 • zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. biała lista);
 • uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy VAT dotyczącego dostaw łańcuchowych.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Aneta Gniewkiewicz
Doradca podatkowy
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl
(22) 205 22 18

Justyna Pułka
Doradca podatkowy
justyna.pulka@ptpodatki.pl
(22) 205 22 24